เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนาสำนักงานศาสนกิจ จัดสัปดาห์ฟื้นฟู - พัฒนาจิตใจ ระหว่างวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 02 ต.ค. 58 เวลา 13:45)
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ม.พายัพ ประจำปีการศึกษา 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 02 ต.ค. 58 เวลา 13:43)
งานบริการอนามัย ขอให้นักศึกษารับบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ต.ค. 58 เวลา 13:11)
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดโครงการ Site Visit
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ต.ค. 58 เวลา 13:31)
ม.พายัพ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพื่อต่อยอดโครงการการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ (ระยะที่ 3)  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 29 ก.ย. 58 เวลา 14:54)
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนนวนิยายอย่างมืออาชีพ"
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 29 ก.ย. 58 เวลา 21:29)