เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักทุนการศึกษา ฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องสัมมนา ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ส.ค. 57 เวลา 15:57)
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ส.ค. 57 เวลา 13:33)


มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรไทย ปีการศึกษา 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 31 ก.ค. 57 เวลา 16:47)
สถาบันภาษาศาตร์ ม.พายัพ จัดอบรมการอ่านการเขียนตัวเมืองล้านนาเบื้องต้น ครั้งที่ 2
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 28 ก.ค. 57 เวลา 15:18)
ม.พายัพ ขอเชิญคณะวิชาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาดีเด่นของ สสอท.
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ส.ค. 57 เวลา 16:19)
ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 29 ก.ค. 57 เวลา 10:58)
สำนักทุนการศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 29 ก.ค. 57 เวลา 10:57)
สำนักจัดการอาคารสถานที่ มีความประสงค์ ทำการจัดจ้างบริษัทกำจัด มด ปลวก แมลง
โดย แผนกธุรการ(จัดซื้อ/ทรัพย์สิน/คลังพัสดุ) (วันที่ 28 ก.ค. 57 เวลา 13:27)