เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนาประมวลภาพกิจกรรม
สำนักสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง Web Photography สำหรับการถ่ายภาพเพื่อนำไปทำเว็บไซต์ โดยเรียนเชิญ อาจารย์คนึง เพชรสมัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพ รางวัล Raising Star การถ่ายภาพนานาชาติ National Geographic 2007 เป็นวิทยากร ณ ห้อง Training Room อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 28 ส.ค. 58 เวลา 13:42)
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. จิราพร กุลสาริน ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง PC201 อาคารเพ็นเทคอส มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 28 ส.ค. 58 เวลา 13:41)


ม.พายัพ เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาและเทศกาลอาหารวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 28 ส.ค. 58 เวลา 10:18)
คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จะจัดโครงการฝึกอบรมการจัดรายการวิทยุเพื่อชุมชน
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 21 ส.ค. 58 เวลา 15:05)
วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ ร่วมกับมูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ ขอเชิญชมคอนเสิร์ตบีโธเฟน ดับเบิ้ลไฟว์
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 05 ส.ค. 58 เวลา 15:08)
ม.พายัพ ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนางสาววรภัสนันท์ ธนันอมรพงศ์ และ นางสาวภัทรสุดา โชวสง่า  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 09 มิ.ย. 58 เวลา 10:14)
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 02 มิ.ย. 58 เวลา 10:25)
ม.พายัพ ได้รับการคัดเลือกและตัดสินให้ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 23 พ.ค. 58 เวลา 12:42)