เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมบุคลากร ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1/2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 17 ก.ย. 57 เวลา 10:40)
ม.พายัพ จัดโครงการแนะนำแหล่งทุนภายนอก งานวิจัยเพื่อชุมชน ถ่ายทอดประสบการณ์การเขียนโครงร่างงานวิจัยคุณภาพ/เชิงปริมาณ
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 17 ก.ย. 57 เวลา 15:41)
นักวิจัยเชียงใหม่ จับมือร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาบ้านต้นเปา อ.สันกำแพงให้หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 16 ก.ย. 57 เวลา 10:29)
สำนักหอสมุด เปิดให้บริการฐานข้อมูล e-Research and e-Theses (PYU)
โดย สำนักหอสมุด (วันที่ 10 ก.ย. 57 เวลา 16:14)
สำนักงานฝ่ายวิชาการ ม.พายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2556
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 05 ก.ย. 57 เวลา 10:36)
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการเรียนรู้สู่ทางสร้างปัญญา
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 05 ก.ย. 57 เวลา 12:39)