เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา


ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักวิจัย ม.พายัพ ร่วมกับ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการแนะนำแหล่งทุนภายนอก งานวิจัยเพื่อชุมชน และโครงการถ่ายทอดประสบการณ์การเขียนโครงร่างงานวิจัยคุณภาพ/เชิงปริมาณ ณ ห้อง PC214 อาคารเพ็นเทคอสต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 02 ต.ค. 57 เวลา 09:50)
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับ Miss Esther Arendt นักศึกษา midwives ระดับปริญญาโท จาก Glasgow Caledonian University, Glasgow, Scotland, UK. เข้าฝึกงานที่คณะฯ เป็นเวลาสามสัปดาห์ โดยทางคณะฯได้จัดตารางการฝึกประสบการณ์ให้ ตาม learning outcomes ที่ระบุมาในใบสมัคร ซึ่งเน้น community midwifery นอกจากนี้ยังได้จัด ประสบการณ์อื่นๆเพิ่มเติมให้ เช่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยน ด้วยการบรรยายให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เรื่องการผดุงครรภ์ใน Scotland: Maternity care in Scotland
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ต.ค. 57 เวลา 09:26)


โครงการแนะนำแหล่งทุนภายนอก งานวิจัยเพื่อชุมชน และโครงการถ่ายทอดประสบการณ์การเขียนโครงร่างงานวิจัยคุณภาพ/เชิงปริมาณ
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ต.ค. 57 เวลา 16:07)
ม.พายัพ เตรียมรับเกียรติเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมสิ่งทอประจำชาติอาเซียน ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 ก.ย. 57 เวลา 09:01)
ม.พายัพ จัดประชุมบุคลากร ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 ก.ย. 57 เวลา 09:03)
สำนักงานฝ่ายวิชาการ ม.พายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2556
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 ก.ย. 57 เวลา 08:55)
มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “โตยฮีต ต๋ามฮอย สานศิลป์ สู่ถิ่นล้านนา” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 ก.ย. 57 เวลา 08:57)
นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ นำนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติเขียนสารคดีวิถีชีวิตชุมชน
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 22 ก.ย. 57 เวลา 11:38)