หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัทไฮเวย์ จำกัด (สมหวังเงินสั่งได้) บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อบรมให้ความรู้เรื่อง "การทำโยเกิร์ต" และจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "การออมเงิน การใช้จ่ายอย่างพอเพียง" ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน-ผู้สูงอายุ และคนในชุมชนเทศบลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่