หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ สอบไล่ปลายภาค ภาคปฏิบัติรายวิชาการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และรายวิชาการจัดการครัวและการประกอบอาหาร

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ สอบไล่ปลายภาค ภาคปฏิบัติรายวิชาการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และรายวิชาการจัดการครัวและการประกอบอาหาร

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ สอบไล่ปลายภาค ภาคปฏิบัติรายวิชาการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และรายวิชาการจัดการครัวและการประกอบอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก เชฟฉลอง สักกะพลางกูล จากดูสิตดีทู และ คุณหทัยภัทร วีระเพ็ชร์ Demi Chef de Partie โรงแรมแชงกรีลา เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะการจัดงาน ณ ภัตตาคารบุนนาค