หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่องเจาะลึกมาตรฐานอาชีพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพด้วยมาตรฐานอาชีพ

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่องเจาะลึกมาตรฐานอาชีพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพด้วยมาตรฐานอาชีพ

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่องเจาะลึกมาตรฐานอาชีพ "สร้างโอกาส สร้างอาชีพด้วยมาตรฐานอาชีพ" เพื่อสร้างการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาชีพมัคคุเทศก์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560