หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ม.พายัพ ร่วมแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านธิเมือง 3 ไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ครั้งที่ 1

ม.พายัพ ร่วมแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านธิเมือง 3 ไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับคณะวิชา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในงาน "ส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านธิเมือง 3 ไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน" ครั้งที่ 1 พื้นที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในการนี้ อำเภอบ้านธิและเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพายัพในการสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ การวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด