หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดีม.พายัพ แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการ"สร้างนักบริหารดีและเก่ง"

อธิการบดีม.พายัพ แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการ"สร้างนักบริหารดีและเก่ง"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการ"สร้างนักบริหารดีและเก่ง" จัดโดย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคาร TMA กรุงเทพฯ โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธัญเกียรติ์ เลิศนภาศิริ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเปมิกา ทรงรัตนอุดม 3. รางวัลชมเชย นายวัชรพงษ์ หงษ์ทอง และนายณัฐภัทร สุอินต๊ะ