หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัด "พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค" ปีการศึกษา 2560

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัด "พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค" ปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัด "พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค" ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ