หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ Mr. Koji Takahara ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย J.F. Oberlin, Japan

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ Mr. Koji Takahara ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย J.F. Oberlin, Japan

อาจารย์สันติสุข ชินพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ และคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Koji Takahara ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย J.F. Oberlin, Japan เพื่อปรึกษาหารือในการจัด "14-week Course Program" ให้กับ undergraduate students of J.F. Oberlin University, Japan เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560