หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ภาคเหนือตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ภาคเหนือตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2560 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอาหาร พร้อมทั้งแสดงผลงานของนักศึกษา 3 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับความสนใจการนักเรียนและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก