หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       Southeast Asian Studies Program ม.พายัพ จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

Southeast Asian Studies Program ม.พายัพ จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

โครงการ Southeast Asian Studies Program มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสถาบันการศึกษาการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (ISDSI) จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา มีผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพายัพ บรรยายในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ ผศ. พงษธาดา วุฒิการณ์, ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี, ผศ. ดร. เขตไท ลังการ์พินทุ์, อาจารย์วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา, อาจารย์นวกาล สิรารุจานนท์, Dr. Lora Friedrich, Aj. John Butt และพระมหาบุญช่วย เป็นต้น