หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ Let's Change

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ Let's Change

สำนักงานศาสนกิจ ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 ในหัวข้อ Let's Change พระธรรมโรม 12:2 "อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่" เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตวิญญาณของบุคลากรและนักศึกษาผ่านการแสดง และกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูซ เขตแม่คาว