หน้าหลัก     

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินการของคณะวิชา/สาขาวิชา (กลุ่ม 4)

sukitti ( 2017-06-09 14:02:36)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ให้การต้อนรับ the member of Maharashtra Nursing Council, Mumbai, India

poramaporn ( 2017-06-08 13:26:29)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินการของคณะวิชา/สาขาวิชา (กลุ่ม 3)

kamolpat ( 2017-06-08 12:13:21)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินการของคณะวิชา/สาขาวิชา (กลุ่ม 2)

teerasak ( 2017-06-07 16:28:31)

อธิการบดีม.พายัพ ให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

teerasak ( 2017-06-07 10:36:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560

kamolpat ( 2017-06-06 15:55:01)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ชั้นปีที่ 4 แมคคอร์มิค รุ่น 91

poramaporn ( 2017-06-05 09:34:21)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินการของคณะวิชา/สาขาวิชา (กลุ่ม 1)

teerasak ( 2017-05-31 16:25:28)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าและงานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559

sukitti ( 2017-05-31 14:44:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าและงานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559

sukitti ( 2017-05-31 14:42:06)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าและงานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559

sukitti ( 2017-05-31 14:38:22)

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Honghe University, China

sukitti ( 2017-05-31 13:52:00)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบริหาร 2559

kamolpat ( 2017-05-30 14:13:25)

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก College of Saint Benedict and Saint John's, Minnesota, USA

sukitti ( 2017-05-30 10:29:22)

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่องเจาะลึกมาตรฐานอาชีพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพด้วยมาตรฐานอาชีพ

bapayap ( 2017-05-24 15:40:23)