หน้าหลัก     

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คุณโกวิทย์ ทองเจริญ ผู้จัดการสุเทพสตูดิโอ มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-09 08:42:25)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ในการประชุมความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

teerasak ( 2018-01-08 16:28:43)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 อธิการบดี

teerasak ( 2018-01-08 16:16:15)

คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 อธิการบดี

teerasak ( 2018-01-08 15:53:51)

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง

poramaporn ( 2018-01-05 13:36:27)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้จัดการ บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-05 09:21:41)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับผู้แทนจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-05 09:20:22)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าเยี่ยมเยียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

sukitti ( 2018-01-04 16:58:09)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ อาจารย์มนุญวัฒนา ศิริสุจินต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และคณะ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-04 16:27:59)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ อาจารย์รักษ์พงค์ สิทธิธัญญ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-04 16:19:07)

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบอธิการบดี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-04 16:00:35)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-04 15:45:34)

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคริสตมาส

poramaporn ( 2018-01-04 14:52:22)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-04 08:28:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสตสมภพ ประจำการศึกษา 2560

sukitti ( 2017-12-22 22:35:30)