หน้าหลัก     

อธิการบดี ม.พายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป.ประนอ สัจจะเวทะและครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน

teerasak ( 2018-04-04 14:40:10)

ผู้บริหารและผู้แทน ม.พายัพ ร่วมโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

waraporn ( 2018-04-03 16:21:57)

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา PYU Campus Safety Zone Practice

sukitti ( 2018-04-03 14:52:13)

อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร และทีมงานสำนักสื่อสารองค์กร ม.พายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

kamolpat ( 2018-04-02 16:35:03)

อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร และทีมงานสำนักสื่อสารองค์กร ม.พายัพ มอบน้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

kamolpat ( 2018-04-02 16:30:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันศุกร์ประเสริฐและใคร่ครวญถึงธรรม เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีโอกาสแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกัน

waraporn ( 2018-03-30 16:36:35)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามตามโครงการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยปฏิบัติการในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

teerasak ( 2018-03-30 14:32:52)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คุณสหทัศ เที่ยงศรี นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะ

teerasak ( 2018-03-29 15:52:23)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาพายัพ จัดอบรมแนวคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายใต้ Thailand 4.0

bapayap ( 2018-03-28 21:30:48)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : อบรมการนวดแผนไทย (นวดฝ่าเท้า)

waraporn ( 2018-03-28 10:00:46)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู งานสาน และขนมพื้นบ้าน ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

bapayap ( 2018-03-27 10:21:57)

สาขาวิชาการตลาด จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “AI & Digital Era : Marketing Trends 2018”

kamolpat ( 2018-03-23 16:33:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

kamolpat ( 2018-03-22 16:47:01)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นพ.เอ็ดวิน ชาร์ลส์ คอร์ท

poramaporn ( 2018-03-21 10:25:01)

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ให้บริการวิชาการ “การใช้แบบคัดกรองเด็กประถมวัย” ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน

poramaporn ( 2018-03-21 09:16:21)