หน้าหลัก     

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Ms. Trudy Loo , Senior Manager for Development United Board for Christian Higher Education in Asia ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-06-26 13:30:31)

สมาคมศิษย์เก่า ม.พายัพ จัดเสวนาหัวข้อ โลกเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนพายัพจะเดินอย่างไรใน 5 ปีข้างหน้า

kamolpat ( 2017-06-25 12:37:13)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะจาก Charles Sturt University, Melbourne, Australia

poramaporn ( 2017-06-20 13:56:58)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ นำคณาจารย์พร้อมนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ

poramaporn ( 2017-06-20 13:52:45)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Murdoch University

poramaporn ( 2017-06-20 13:48:42)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

sukitti ( 2017-06-16 12:23:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรหัส 56 สาขาวิชาภาษาจีน เนื่องในโอกาสประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University ประเทศจีน

sukitti ( 2017-06-15 09:35:35)

ม.พายัพ ร่วมแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านธิเมือง 3 ไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ครั้งที่ 1

asada ( 2017-06-13 14:18:52)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินการของคณะวิชา/สาขาวิชา (กลุ่ม 4)

sukitti ( 2017-06-09 14:02:36)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ให้การต้อนรับ the member of Maharashtra Nursing Council, Mumbai, India

poramaporn ( 2017-06-08 13:26:29)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินการของคณะวิชา/สาขาวิชา (กลุ่ม 3)

kamolpat ( 2017-06-08 12:13:21)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินการของคณะวิชา/สาขาวิชา (กลุ่ม 2)

teerasak ( 2017-06-07 16:28:31)

อธิการบดีม.พายัพ ให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

teerasak ( 2017-06-07 10:36:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560

kamolpat ( 2017-06-06 15:55:01)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ชั้นปีที่ 4 แมคคอร์มิค รุ่น 91

poramaporn ( 2017-06-05 09:34:21)