หน้าหลัก      หน่วยงานภายใน

 
สภามหาวิทยาลัยพายัพ
 
สังกัดอธิการบดี
 
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายศาสนกิจ
 
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ

หน่วนงานอื่นๆ