หน้าหลัก      เกี่ยวกับพายัพ - แนะนำอธิการบดี                                                     

                                                              อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต 
                                                              อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ