หน้าหลัก      เกี่ยวกับพายัพ - แนะนำอธิการบดี


                                                     

                                                              อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต
                                                              อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ


การศึกษา การสอน และการบริหารในมหาวิทยาลัยพายัพ
 
     การศึกษาปฐมวัยจากโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุเคราะห์) จังหวัดเชียงราย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นนักเรียนเก่า PRC  รุ่น Eternally’76 และ รุ่น Zenith’78) สำเร็จหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2526) เริ่มทำงานเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการบัญชีที่วิทยาลัยพายัพ (ชื่อในสมัยนั้น) เป็นระยะเวลา 2 ปี และเมื่อวิทยาลัยพายัพได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในสาขาวิชาการเงินและการธนาคารในปี พ.ศ. 2528 จีงย้ายมาเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวม 32 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาการทำงานในมหาวิทยาลัยพายัพมาแล้วทั้งสิ้น 34 ปี 
     ในปี 2533 ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพโดยการสนับสนุนของ United Board for Christian Higher Education in Asia (UBCHEA) ไปศึกษาต่อจนสำเร็จหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จาก University of Central Oklahoma (2535)  แล้วกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารทางการเงินตามลำดับ ต่อมาได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพไปศึกษาในระดับปริญญาเอกจนสำเร็จหลักสูตร Ph.D. Educational Policy and Management ทางด้าน Higher Education Finance จาก University of Oregon (2546) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในระหว่างนั้น ก็ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติมจาก University of Oregon และ Oregon University System's International Trade and Development Graduate Program โดยการสนับสนุนของ Tokyo Foundation ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็น Sylff Fellow ภายใต้กองทุน The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
     นอกจากงานการเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำแล้ว ยังได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้รับผิดชอบงานบริหารคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ เช่น หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอธิการบดี และรองอธิการบดี เป็นต้น 
 
 
 
ประสบการณ์ในการบริหารงานหน่วยงาน/องค์กรไม่หวังผลกำไรอื่น
 
     เคยเป็นกรรมการบริหารของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 3 สมัย โดยได้รับเลือกเป็นประธานฝ่ายพัฒนา และ ประธานฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา เคยเป็นประธานและกรรมการที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา เศรษฐกิจและการบริการสังคมให้กับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เช่น ประธานกรรมการ/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน กรรมการโรงพยาบาล ประธาน/กรรมการพันธกิจและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งเป็นกรรมการก่อตั้งและเคยเป็นเหรัญญิกของมูลนิธิสภาคริสเตียนแห่งเอเชีย (Christian Conference of Asia) 
     ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิวิคลิฟไทย (Wycliffe Thai Foundation)  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการใช้พระกิตติคุณด้วยภาษากำเมือง(ล้านนา)  กรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism Institute)  กรรมการโครงการเติมเต็มชีวิตผู้พิการ  และล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2560 ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมการอุดมศึกษา อีกด้วย
 
ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ
 
     ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา มีผลงานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจำนวน 12 เรื่อง และอยู่ในระหว่างการทำวิจัยอีก 1 เรื่อง คือ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากของ จังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน” โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าด้านการท่องเที่ยวประจำปี 2560 จากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย (คอบช.) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
     เป็นวิทยากรให้หน่วยงานศิษยาภิบาล และคริสตจักรต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)   เป็นที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพื้นที่ภาคตะวันออก และ การจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ภาคตะวันออก  รวมทั้งเป็นวิทยากรให้องค์กรต่างประเทศ เช่น Luang Namtha Provincial Information, Culture and Tourism Department ประเทศ สปป. ลาว   The Cambodian Rehabilitation and Development Board of the Council for the Development of Cambodia (CRDB/CDC) กระทรวงท่องเที่ยว ประเทศกัมพูชา และ Tokyo Foundation ภายใต้ The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Program ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
 
 
บทความวิชาการ/วิจัย
 
     1) บทความเรื่อง “Economic Crisis in Thailand Leads to New Government Policy Towards Bank Loans and Other Assistance for Small and Medium Enterprises” (May, 1999), Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA. 
     2) บทความเรื่อง “College Tuition Pricing: Changes and Relations to   American Higher Education Finance” (กรกฎาคม – ธันวาคม 2545) วารสารเศรษฐศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยพายัพ 
     3) บทความเรื่อง “Student Personal Finance and Government Student Loans: A Case Study of Thailand” (October 14, 2003), The Association of Institutional Research and Higher Education Development (AIRHED), Bangkok.
     4) บทความเรื่อง “College Tuition Pricing: Learning from the American Higher Education Finance” (December 2003), The Association of Southeast Asia for Institution of Higher Learning (ASAIHL). Jakarta, Indonesia. 
 
 
รางวัลที่ได้รับ
 
     1) รางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ, มหาวิทยาลัยพายัพ,  19 กรกฎาคม 2560
     2) โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะนักศึกษาเก่า, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 19 มกราคม 2553
     3) Sylff Fellow & Fellowship Award, The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF), Oregon University System's International Trade and Development Graduate Program, 2002-03
     4) International Student Merit Award, Friendship Foundation for International Students and the University of Oregon, 2001 & 2002
     5) Graduate Fellowship Award, University of Oregon Graduate School, 2002
     6) Graduate Student Research Award, University of Oregon Graduate School, 2001
     7) Graduate Teaching Fellowship Award, University of Oregon College of Education,    2000-03
     8) The Most Outstanding International Student of the 1994-95 Award, University of Central Oklahoma, 1995
 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
     1) 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ดิเรกคุณาภรณ์  ชั้นที่ 3   ชื่อ ตติยดิเรกคุณาภรณ์
     2) 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ดิเรกคุณาภรณ์  ชั้นที่ 4   ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
     3) 5 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ดิเรกคุณาภรณ์  ชั้นที่ 5   ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 
     4) 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534  มงกุฎไทย        ชั้นที่ 5   ชื่อ เบญจมาภรณ์ 
 
.........

                                                    

                                                                       RUX  PROMPALIT, President
                                                              Payap University, Chiang Mai, Thailand
                                                         Office: 053-241-255 ext. 222, Fax: 053-241-983
                                                                     E-mail address: rux@payap.ac.th
 
 
PERSONAL INFORMATION:
     • Born on August 26, 1960 at Mae Chan District, Chiang Rai Province. Married to Jeerapan (Sitthitan) Prompalit (Head of the International Relations at Dara Academy) with 2 children: Root Prompalit and Pimrux Prompalit.
     • Baptized at the First Church of Chiang Mai, and later installed as a deacon in 1983-1985. Church membership transferred to Saitharnpraporn Church in San Sai District, Chiang Mai in 1986, and ordained as an elder of the church. Currently serves as a member of the session and chair of the Christian Family Ministry.   
     • Learned and Studied at the Prince Royal's College in elementary and secondary school for 12 years, and graduated with a bachelor degree from Chiang Mai University in 1983.
     • Began teaching career at the department of accountancy, Payap College, in 1983. After the finance and banking program was authorized to admit the first batch of students in 1985, was transferred to teach in that new program since then until present time (2017). Received Payap University’s scholarship awards to earned a master degree from the University of Central Oklahoma in 1995 and doctoral degree from the University of Oregon in 2003. Has experiences in various administrative positions, such as department head, assistant to the director, office director, assistant to the president and vice president, in addition to teaching profession in the finance and banking program. 
 
EMPLOYMENT:
 
Present Positions
     • President of Payap University
     • Full-time Instructor, Department of Finance and Banking, Faculty of Accountancy, Finance and Banking, Payap University, Chiang Mai, Thailand, May 1983 to present.
 
Past Positions
 
     • Vice President for Planning and Development, 2014-2015
     • Assistant to the President, 2012-2014
     • Dean of the International College, Payap University, 2011-2012
     • Vice President for Research and Educational Services, Payap University, Chiang Mai, Thailand, 2010-2012
     • Vice President for Finance and Development, Payap University, Chiang Mai, Thailand, 2008-2010
     • Vice President for Educational Quality Development, Payap University, Chiang Mai, Thailand, 2007-2008
     • Assistant to the President for International Affairs, Payap University, 2007-2008
     • Vice President for Planning Development and Finance, Payap University, Chiang Mai, Thailand, 2006-2007
     • Vice President for Finance, Payap University, Chiang Mai, Thailand, 2003-2006
     • Higher Education Administrative Assistant, Educational Leadership, University of Oregon, Eugene, Oregon, 2002-2003
     • Graduate Teaching Fellow, Educational Leadership, University of Oregon, Eugene, Oregon, 2000-2003  
     • Assistant to the President for Planning and Financial Administration, Payap University, Chiang Mai, Thailand, 1996-2000
     • Head, Department of Finance and Banking, Payap University, Chiang Mai, Thailand, 1996-1997
     • Assistant to the Director, Evening School Undergraduate Programs, Payap University, Chiang Mai, Thailand, 1990-1992
 
Others
 
     • Wycliffe Thai Foundation, Chairperson, 2017 to present 
     • Thailand Community Based Tourism Foundation, Treasurer, 2016 to present
     • Payap University Supporting Committee, Secretary, 2009-2013
     • The Association for Private Institution of Higher Education in Thailand, Chairperson of the Development and Innovation in Higher Education Committee, 2011-2013
     • Prae Christian Hospital, Board Member, 2011-2013  
     • The Association for Private Institution of Higher Education in Thailand, Chairperson of the Development Committee, 2009-2011
     • Payap University Supporting Committee, Committee Member, 2009-2013
     • Overbrook Hospital, Committee Member, 2007-2011 & 2011-2013
     • Suenatheetham School, Chairperson & Licenser, 2007-2011
     • The First Pak of the CCT, Treasurer, 2005-2007
     • The CCT Ministry of Christian Life and Pastoral Care, 2004-2007
     • The CCT Ministry of Finance and Properties, Committee Member, 2004-2007
     • Board of Welfare of the CCT Foundation, Interim Director, 2004-2005
     • The CCT Economic Commission, Committee Member, 2004-2006
     • Saitharnpraporn Church, Pak 1 of the CCT, session member, 2004-present
     • The CCT Board of Welfare, Executive Committee Member, 2003-2007
     • The CCT Ministry of Human Resources Development and Welfare, Committee Member, 1998-1999 & 2003-2004
 
EDUCATION:

     • Doctor of Philosophy in Educational Policy and Management, June 2003, University of Oregon, USA
     • Master of Business Administration, August 1995, University of Central Oklahoma, USA
     • Bachelor of Business Administration, March 1983, Chiang Mai University, Thailand
 
THE ROYAL THAI DECORATIONS:
 
     • Commander (Third Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn, 5 December B.E. 2553
     • Companion (Fourth Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn, 5 December B.E. 2547
     • Member (Fifth Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn, 5 December B.E. 2540
     • Member (Fifth Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand, 5 December B.E. 2534
 
PROFESSIONAL MEMBERSHIPS/AWARDS:
 
     • Outstanding Teacher Award in Academic Services, Payap University, July 19, 2017.
     • Alumni Honor Award from Faculty of Business Administration, Chiang Mai University, January 19, 2010
     • The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF), Oregon University System's International Trade and Development Graduate Program, 2002-03
     • International Student Merit Award, Friendship Foundation for International Students and the University of Oregon, 2001 & 2002
     • Graduate Fellowship Award, University of Oregon Graduate School, 2002
     • Graduate Student Research Award, University of Oregon Graduate School, 2001
     • Graduate Teaching Fellowship Award, University of Oregon College of Education, 2000-03
     • The Most Outstanding International Student of the 1994-95 Award, University of Central Oklahoma, 1995
 
Selected Publications/Research Reports/Paper Presentations:
 
     • Rux Prompalit et al. (2016). The Client Satisfaction Survey Project and the Confidence Survey Project on the Operational Roles of Highland Development Research Institute (Public Organization) Fiscal Year 2016. Chiang Mai, Thailand: The Highland Research and Development Institute (Public Organisation).
     • Rux Prompalit et al. (2014). The Client Satisfaction Survey Project and the Confidence Survey Project on the Operational Roles of Highland Development Research Institute (Public Organization) Fiscal Year 2014. Chiang Mai, Thailand: The Highland Research and Development Institute  (Public Organisation).
     • Rux Prompalit et al. (2013). The Client Satisfaction Survey Project and the Confidence Survey Project on the Operational Roles of Highland Development Research Institute (Public Organization) Fiscal Year 2013. Chiang Mai, Thailand: The Highland Research and Development Institute  (Public Organisation).
     • Rux Prompalit et al. (2012). The Assessment Project for the 3-year Operation of the National Astronomical Research Institute (Public Organization) Fiscal Year 2009-2011. Chiang Mai, Thailand: the National Astronomical Research Institute (Public Organization).
     • Rux Prompalit et al. (2012). The Client Satisfaction Survey Project for Highland Development Research Institute (Public Organization) Fiscal Year 2011. Chiang Mai, Thailand: The Highland Research and Development Institute (Public Organisation).
     • Rux Prompalit et al. (2011). The Client Satisfaction Survey Project for Highland Development Research Institute (Public Organization) Fiscal Year 2011. Chiang Mai, Thailand: The Highland Research and Development Institute (Public Organisation).
     • Rux Prompalit et al. (2011). The Evaluation of the Royal Project’s Knowledge Transfer and Capacity Building for Highland Communities Project (Half Way Plan 2010-2012) of the Fiscal Year 2011. Chiang Mai, Thailand: The Highland Research and Development Institute (Public Organization).
     • Rux Prompalit (2011, May) The Image of Chiang Mai 2011: A Survey Summary Report. Chiang Mai: Chiang Mai Provincial Office.
     • Rux Prompalit et al. (2010). The 1979 church self-supported fund, Revised 2005/2006. Bangkok, Thailand: The Foundation of the Church of Christ in Thailand.
     • Rux Prompalit (2003, December 9-11). College tuition pricing: Learning from the American higher education finance. ASAIHL Seminar on Quality Assurance in Higher Education Institutions: A Strive Towards Professionalism, the Association of Southeast Asia Institution of Higher Learning (ISBN 979-456- 275-0, 979-156-276-8): Jakarta, Indonesia.
     • Rux Prompalit (2003, December). Economic crisis in Thailand leads to new government policy towards bank loans and other assistance for small and medium enterprises. University of Persada Indonesia: Jakarta, Indonesia.
     • Rux Prompalit (2002, July-December). College tuition pricing: Changes and relations to American higher education finance. Journal of Economics Payap University, 2, 69-92.
 
 
.........