หน้าหลัก      เกี่ยวกับพายัพ - แนะนำอธิการบดี


                                                                 

                                                                           อาจารย์ ดร. รักษ์  พรหมปาลิต
                                                                           อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ