หน้าหลัก      เกี่ยวกับพายัพ - แนะนำอธิการบดี                                                     

                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี
                                                    อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ


คุณวุฒิ  
     - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
     - Master of Arts in Education (Music)  Kearney State College  U.S.A. พ.ศ. 2523
     - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยศิลป์)  เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2522
     - ประกาศนียบัตรหลักสูตร “นักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7” พ.ศ. 2544 จากทบวงมหาวิทยาลัย
 

การทำงาน  
     เริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลารวม 35 ปี


ประวัติการทำงาน
     - มิถุนายน  2557 – ปัจจุบัน อธิการบดี
     - มิถุนายน  2555 – พฤษภาคม 2557 ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการ
     - กันยายน  2554 – พฤษภาคม 2555 อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์
     - มิถุนายน  2552 – สิงหาคม 2554 ประธานคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยดุริยศิลป์
     - มิถุนายน  2549 – มีนาคม 2552 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
     - มิถุนายน  2546 – พฤษภาคม 2548 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาหลักสูตร
     - มิถุนายน  2544 – พฤษภาคม 2545 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
     - มิถุนายน  2541 – กันยายน 2544 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
     - มิถุนายน  2530 – พฤษภาคม 2541 หัวหน้าภาควิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
     - มิถุนายน  2526 – พฤษภาคม 2529 ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
     - มกราคม  2524 – พฤษภาคม 2526 อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผลงานด้านวิชาการ
     เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอนรายวิชา ต่อไปนี้
          - รากฐานดนตรี นาฏศิลป์และการละคร
          - ทฤษฎีดนตรี 1
          - หลักสูตรและการสอนดนตรีศึกษา
          - จิตวิทยาการสอนดนตรี
          - การเรียบเรียงสำหรับคณะนักร้องประสานเสียง
          - การอำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง
          - ศิลปะการแสดงดนตรี

บทความทางวิชาการ
     - “อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป” ตีพิมพ์ใน วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2546
     - “การแข่งขัน Choir Olympics 2006”  ตีพิมพ์ในวารสาร “เพลงดนตรี”  ปีที่ 12  ฉบับที่ 12  เดือนเมษายน 2550
     - “หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ”  ตีพิมพ์ใน วารสารการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย  ปีที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2553

การนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ  
     - นำเสนอเรื่อง  “Cooperative Learning” ในการสัมมนา International Conference on “Education Research for Empowerment” 11 November 2000 hosted by Faculty of Education, Chiangmai University.
     - นำเสนอเรื่อง “Learning about Leadership from a Spiritual Role Model” ในการสัมมนา Leadership Seminar 2007 วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรม Grand Mercure Fortune กรุงเทพมหานคร จัดโดย United Board for Christian Higher Education in Asia.
     - นำเสนอเรื่อง Delegation is The Answer ในการสัมมนา Leadership Seminar เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ณ Hong Kong Baptist University ประเทศฮ่องกง จัดโดย United Board for Christian Higher Education in Asia.

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น  ได้แก่
     - การเรียบเรียงเพลงสำหรับคณะนักร้องประสานเสียง 1 เล่ม
     - แต่งเพลงพร้อมเรียบเรียงเสียงประสาน จำนวน 6 เพลง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
     - มงกุฎไทย ชั้นที่ 5                        วันที่  5  ธันวาคม  2532
     - เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5         วันที่  5  ธันวาคม  2539
     - ตติยดิเรกคุณาภรณ์                       วันที่  5  ธันวาคม  2551
 
ตำแหน่งภายนอกมหาวิทยาลัย
     - พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน ประธานฝ่ายดนตรีคริสตจักรธรรมประทีป
     - พ.ศ. 2553 – 2554 รองประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรธรรมประทีป
     - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการเสียงสันติ
     - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค
     - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งแต่งตั้งโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     - พ.ศ. 2558 - 2559 กรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
     - พ.ศ. 2558 - 2559 ประธานฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมการศึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
     - พ.ศ. 2558 - 2559 Vice President of Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA)
     - พ.ศ. 2558 -  ปัจจุบัน A Board member of Christian Conference of Asia (CCA)

ผลงาน / ประสบการณ์ในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

การร่วมกิจกรรมกับสังคม / ชุมชน / จังหวัด / ประเทศ
     - เป็นหัวหน้าคณะนักร้องประสานเสียงเด็ก ตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมมหกรรมการร้องเพลงประสานเสียงเด็กแห่งอาเซียน ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปี พ.ศ. 2535
     - เป็นผู้อำนวยการเพลงคณะนักร้องประสานเสียง จำนวน 200 คน ร้องในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2538
     - เป็นอนุกรรมการฝ่ายการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
     - เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์สากล มหาวิทยาลัยนเรศวร
     - รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานทางวิชาการสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
     - รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เสียงสันติ ค่ายอนุชนทั่วประเทศ
     - เป็นกรรมการคัดเลือกเพลงประจำโรงเรียนดาราวิทยาลัย
     - เป็นวิทยากรพิเศษฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนดาราวิทยาลัย เพื่อเตรียมไปประกวดแข่งขันที่กรุงเทพมหานคร
     - เป็นกรรมการตรวจความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนดนตรีเอกชน ภายใต้สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
     - การร่วมกิจกรรมกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย / คริสตจักร / องค์กรทางศาสนา
     - ประธานกรรมการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมเพลงไทยนมัสการของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547
     - เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดเพลง เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 85 ปีสภาคริสตจักรในประเทศไทย
     - เป็นผู้อำนวยการค่ายดนตรีทั่วประเทศ  จัดโดย สภาคริสตจักรในประเทศไทย
     - เป็นกรรมการพัฒนาบุคลากรสภาคริสตจักรในประเทศไทย
     - เป็นกรรมการคัดเลือกอนุชนดีเด่นของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
     - เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงประสานเสียง / ประกวดวงดนตรี อนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย
     - เป็นเลขานุการคณะกรรมการเขตอภิบาลที่ 11 คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่
     - เป็นผู้ปกครองประจำคริสตจักรธรรมประทีป
     - เป็นรองประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรธรรมประทีป
     - เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายดนตรีคริสตจักรธรรมประทีป
     - เป็นผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงคริสตจักรธรรมประทีป