หน้าหลัก      หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี


ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี

คณะเภสัชศาสาตร์
     - สาขาวิชาเภสัชศาสตร์