หน้าหลัก      หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences) 
     - สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
     - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     - สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
     - สาขาวิชาภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
     - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     - สาขาวิชาจิตวิทยา

คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) 
     -
สาขาวิชานิติศาสตร์
 
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
     - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
     - สาขาวิชาการตลาด
     - สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
     - สาขาวิชาการจัดการ
     - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร (Faculty of Accountancy,Finance and Banking)
     - สาขาวิชาการบัญชี
     - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค (McCormick Faculty of Nursing)
     - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 
คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)     
 
   - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
     - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)
     - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts)
     - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี (McGilvary College of Divinity)   
     -
สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
 
วิทยาลัยดุริยศิลป์ (College of Music)     
     -
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์