หน้าหลัก      หลักสูตรปริญญาโท (ภาษาไทย)


ระดับปริญญาโท หลักสูตรไทย

วิทยาลัยดุริยศิลป์
     - สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
     - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) แผน ก      
     -
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) แผน ข  
 
คณะนิติศาสตร์
     - สาขาวิชานิติศาสตร์ (LL.M.) แผน ก
     - สาขาวิชานิติศาสตร์ (LL.M.) แผน ข

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
     - สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (แผน ก แบบ ก2)
     - สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (แผน ข)