หน้าหลัก      ข่าวสารเวียนทราบ

1. สำนักพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ PAYAP USR (University Social Responsibility) ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์รั้วบุนนาคน่าอยู่ เป็นโครงการกลางของมหาวิทยาลัย (บังคับทุกคณะวิชา / หน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการ) สอบถามรายละเอียด โทร. 321 ดูตารางกิจกรรมได้จากเมนู "บุคลากร" หัวข้อ "บริการชุมชน"

2. มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการสนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นของตนเอง โดยมอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ประสานไปยังบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านไอทีเพื่อจำหน่ายสินค้าฯ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยในราคายุติธรรมและสามารถผ่อนชำระได้ภายใต้โครงการดังกล่าว รายละเอียดของโครงการและแบบฟอร์มการขออนุมัติสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://it.payap.ac.th บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ยื่นแบบฟอร์มได้ที่สำนักเทคโนฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฏาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 851478ต่อ 280

Payap University support staffs to own computer. Payap University holds the project as a support to staffs of Payap University to purchase computer and hardware by assigning this project to Office of Information Technology and Innovational Education (OITIE) to coordinate with IT reseller agencies for selling in fair price and able to pay by installments under the aforementioned condition. For more detail and downloading approval form: http://it.payap.ac.th. Staffs of Payap University who concern about this project can file the form at the Office of Information Technology and Innovational Education (OITIE) until July 31st, 2017. More detail Tel. 053-851-478 to 280

3. อ่านวารสาร Open House PYU Magazine ฉบับพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 คลิกที่นี่

4. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและรับฟังความรู้เพื่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ห้อง SW101 อาคารศรีสังวาลย์ เขตแก้วนวรัฐ และ 09.00 - 11.30 น. ณ ชั่น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร เขตแม่คาว โดยมีกิจกรรม ชั่งน้ำหนัก, วัดความดันโลหิค, ตรวจ BMI, ตรวจวัดลานสายตา, กิจกรรมออกกำลังกายลดพุง, มุมนวดผ่อนคลาย พร้อมบริการน้ำสมุนไพร และยาดมตามธาตุเดือนเกิด พิเศษตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด "ฟรี 50 คนแรก" ท่านที่ 51 เป็นต้นไปท่านละ 20 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โทร. 053-242532

5. สำนักพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ PAYAP USR (University Social Responsibility) ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์รั้วบุนนาคน่าอยู่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษารู้จักและเห็นความสำคัญของการจัดโครงการด้าน USRเพื่อสร้างสำนึกความ รับผิดชอบ มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน ต่อสังคม และสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำหรับโครงการPAYAP USR ฯ เป็นโครงการกลางของมหาวิทยาลัย (บังคับเข้าร่วมดำเนินการ) จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังตารางในเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดการจัดโครงการได้ที่ สำนักพัฒนานักศึกษา โทร. 321

ติดต่อลงประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใน ได้ที่สำนักสื่อสารองค์กร email : ooc.pyu@gmail.com หรือโทร. 2544