หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       กว่าจะเป็นข้าวแห่งพระพร ความภาคภูมิในของมหาวิทยาลัยพายัพ

กว่าจะเป็นข้าวแห่งพระพร ความภาคภูมิในของมหาวิทยาลัยพายัพ

     ข้าวแห่งพระพร เป็นข้าวอินทรีย์ ที่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพได้ร่วมกันปลูก ณ พื้นที่ดำเนินงานเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว   ซึ่งนับเป็นแปลงนาเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูก การหว่านเมล็ดข้าว การดูแลเอาใจใส่จนสามารถเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ โดย น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และสามารถใช้แนวทางด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์แห่งชีวิต และยังประโยชน์ต่อสาธารณะ  
     สำหรับผู้ที่ต้องการข้าวแห่งพระพร ไปมอบเป็นของที่ระลึกในทุกเทศกาล สามารถสั่งจองได้ที่ คุณดำรงค์ วันเผด็จ โทร.053 - 851478 ต่อ 7663 หรือ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่