หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ รับสมัคร ผู้ประกาศ (ทีมประกาศ) สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัคร ผู้ประกาศ (ทีมประกาศ) สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร ผู้ประกาศ (ทีมประกาศ) สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติ
-  เพศชาย
-  อายุ : ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
-  การศึกษา : มัธยมปลายขึ้นไป
-  มีความสามารถในด้านการแสดง การร้องเพลง การรำ การเต้น กล้าแสดงออก
-  มีความพร้อมในการเดินทางเพื่อทำงานร่วมกับทีมประกาศของสถาบันฯ
-  มีความพร้อมในการทำงานหนักร่วมกับทีมประกาศ เช่น การยกของ การขึ้นฉาก การจัดเวที การช่วยจัดแสงเสียง ทำอุปกรณ์การแสดง เสื้อผ้านักแสดง ฯลฯ
-  มีความพร้อมที่จะทำงานเกินเวลา และนอกเวลาทำการ โดยไม่มีค่าตอบแทน
-  มีความพร้อมที่จะทำงานอื่น ๆ ของสถาบันฯ นอกเหนือโปรแกรมงานที่ได้วางไว้
-  ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และมีความประพฤติที่เหมาะสม
 
ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ
-  เป็นนักแสดง โดยแสดงละครเวทีในงานฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ
-  เป็นนักแสดง โดยแสดงลิเกในการประกาศกับคริสตจักร
-  ปฏิบัติงานในส่วนอื่น ๆ ของ Production ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การทำเสื้อผ้า ฉากเวที อุปกรณ์การแสดง ฯลฯ
-  พัฒนาทักษะด้านการแสดง การร้องเพลง การเต้น การเป็นพิธีกร เพื่อนำมาใช้ในงานประกาศ
-  มีส่วนในการพัฒนาสร้างสรรค์งานใน Production เพื่อพัฒนางานประกาศให้ก้าวหน้า
-  ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 
สนใจติดต่อสอบถาม และยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 โทร. 053-851478 ต่อ 311 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ website http://hr.payap.ac.th/hr และติดต่อได้ทาง e-mail : person@payap.ac.th