หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 2 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 2 อัตรา
 
คุณสมบัติ
-  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก (ปร.ด. หรือ บธ.ด)
-  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่่นที่เกี่ยวข้องกัน
-  มีประสบการณ์การสอน หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนมาก่อน
-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ ได้ (หยุดวันอื่นชดเชย)
-  หากมีผลงานทางวิชาการมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ภาระหน้าที่
-  สอนในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
-  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา /ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ IS
-  บริหารหลักสูตร และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053-851478 ต่อ 311 หรืิอติดต่อส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ E-mail : person@payap.ac.th