หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เป็นคนดีและคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เป็นคนดีและคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

     มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เป็นคนดีและคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 11 ประเภททุน เพื่อส่งเสริมให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
     อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เผยว่า เพื่อฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 44 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เปี่ยมด้วย “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” และยังคงยึดมั่นใน “สัจจะ –บริการ” ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สามารถรองรับความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลายทั้งหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2561 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ตระหนักถึงการขยายโอกาสการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ได้เข้าศึกษาต่อ  ณ มหาวิทยาลัยพายัพ มากยิ่งขึ้น จึงมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 11 ประเภททุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสมอันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง
     สำหรับทุนการศึกษาทั้ง 11 ประเภท ได้แก่ 1.) ทุนการศึกษา สัจจะ-บริการ ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9 2.) ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 3.) ทุนเยาวชน คริสเตียนในคริสตจักรท้องถิ่นของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 4.) ทุนบุตรบุคลากรของหน่วยงานสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 5.) ทุนการศึกษาผู้มีศักยภาพสูง 6.) ทุนบุตรศิษย์เก่า 7.) ทุนพี่น้องบุนนาค 8.) ทุนบุตรของบุคลากรสังกัดองค์กรสื่อมวลชนที่เป็นนิติบุคคล 9.) ทุนนักกีฬา 10.) ทุนความสามารถพิเศษ 11.) ทุนความสามารถยอดเยี่ยมด้านวิชาการ หรือด้านวิชาชีพ โดยผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เท่านั้น สมัครขอรับทุนได้ทุกคณะวิชา (ยกเว้น คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี และวิทยาลัยนานาชาติ)
     ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 7832 สำหรับทุนการศึกษาประเภทบุตรสื่อมวลชน ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุกิตติ วีเปลี่ยน โทร. 053 851-478 ต่อ 2544 Line : @payapuniversity หรือ https://www.facebook.com/pyuofficial