หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

     มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ) สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2561 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561) (ยกเว้น สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์, การบริบาลทางเภสัชกรรม, ดุริยางคศาสตร์, คริสต์ศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ สมัครทางไปรษณีย์บัดนี้ - 27 เมษายน 2561 (ทางไปรษณีย์ - ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้าย 27 เมษายน 2561 และทางออนไลน์ วันที่ 27 เมษายน 2561 หมดเวลาสมัคร 17.00 น.) สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ ( เขตแม่คาว) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บัดนี้ - 30 เมษายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 11 - 17 เมษายน 2561)
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053 - 851478 ต่อ 240, 241