หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติ
     -  เพศ ชาย / หญิง
     -  สัญชาติ ไทย / ญี่ปุ่น
     -  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก (แบบทำวิทยานิพนธ์) สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่น หรือภาษาศาสตร์ญี่ปุ่น หรือการสอนภาษาญี่ปุ่น หรือญี่ปุ่นศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
     -  ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ความสามารถพิเศษที่ต้องการ
     -  สอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ 2 หรือระดับ N2 ขึ้นไป (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย)
     -  มีผลงานทางวิชาการที่ใช้สำหรับขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
ติดต่อสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. (053) 851478 ต่อ 311, 312  E-mail : person@payap.ac.th