หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “การทำลูกประคบสมุนไพร”

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “การทำลูกประคบสมุนไพร”

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “การทำลูกประคบสมุนไพร” วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     
     อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับร้านวัวลายหัตถเวช จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมขนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสุขชุมชนด้วยการบริการเพื่อให้ความรู้และการฝึกทักษะทางวิชาการที่ทันสมัยด้านการส่งเสริมสุขภาพเรื่อง “การทำลูกประคบสมุนไพร” ให้แก่ชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการให้ความรู้และการฝึกทักษะในครั้งนี้เป็นการพัฒนาให้คนในชุมชนได้รับความรู้และทักษะเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ ในการจัดโครงการครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับบริษัทไฮเวย์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ จะได้จัดการอบรมให้ความรู้ “การออมเงิน” ให้แก่คนในชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะสามารถดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สภาวะสังคมในปัจจุบันในการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาทตามแนวพระราชดำริบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 851478 ต่อ 7102