หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (UPDATE)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (UPDATE)

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ผ่านเครือข่าย internet ทาง www.payap.ac.th และ www.facebook.com/PYUOfficial พร้อมการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75 MHz. ในการนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงขอเรียนเชิญญาติมิตรของบัณฑิต มหาบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ได้ร่วมแสดงความยินดีโดยพร้อมเพรียงกัน

     มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตรายงานตัวออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 18 กันยายน - 20 ตุลาคม 2560 โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้
           1.1 เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพายัพ www.payap.ac.th
           1.2 คลิกรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
           1.3 กรอกข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำ
           1.4 พิมพ์ใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต
           1.5 นำใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิตไปชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
           1.6 หากบัณฑิต/มหาบัณฑิตไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรให้กรอกเฉพาะข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำ
           1.7 บัณฑิตและมหาบัณฑิตต่อไปนี้ให้ติดต่อแผนกการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 297,7831
                 1.7.1 บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีหนี้คงค้างกับทางมหาวิทยาลัยพายัพ จะไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิตได้
                 1.7.2 บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ไม่ประสงค์เช่าชุดครุย พิมพ์ใบแจ้งยอดขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิตเพื่อมาชำระเงินที่แผนกการเงิน

     การรับหลักฐานการศึกษา กรณีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่ยังไม่ได้มารับหลักฐานการศึกษาฉบับสภาอนุมัติ (Official Transcript) ขอได้โปรดมารับที่สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2 งานหลักฐานการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ทางสำนักทะเบียนฯ จะยกเลิกหลักฐานฯ ดังกล่าว และหากท่านมีความประสงค์ขอหลักฐานการศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
 
 
     สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต จะได้รับเอกสารชี้แจงขั้นตอนต่างๆ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ทางจดหมายผ่านไปรษณีย์ โปรดดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของท่านให้เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันการพลาดข่าวสารในครั้งนี้ พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ www.payap.ac.th และ www.facebook.com/PYUOfficial

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
- ระบบบริการการศึกษา E - registrar
- ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาบัณฑิต
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
- กำหนดการฝึกซ้อม
ประชาสัมพันธ์การยืมและคืนชุดครุยวิทยฐานะของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ