หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
     อาจารย์คมกฤต วงค์นาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เผยว่า ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ทำหน้าที่สั่งสอนอบรมให้วิชาความรู้ และปลูกฝังคุณธรรม ความดีงามให้กับนักศึกษาทุกคน ดังนั้นจึงได้มีการจัดพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยพายัพเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความสำนึกในพระคุณของครู อาจารย์ รวมทั้งร่วมกันน้อมจิตลงกราบอภัยที่ได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์ทั้งโดยเจตนาหรือมิได้เจตนาก็ตาม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของไทย
     สำหรับพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยพายัพในปีการศึกษานี้ จะมีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรักสามัคคีช่วยเหลือกันทำกิจกรรมของส่วนรวมจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีอีกด้วย

     All PYU faculty members and students are invited to Payap University Wai Kru Ceremony, a Thai ritual in which students pay respects to their teachers in order to express their gratitude and formalize the student–teacher relationship. on the 21st June, 2018. Time: 08:00 – 12:00 am. At Saithantham Arena.