หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์พิเศษชาวไทยเพื่อสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ

ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์พิเศษชาวไทยเพื่อสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์พิเศษชาวไทยเพื่อสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติในหลักสูตรระยะสั้น Intensive Thai Program (ITP) ดังนี้
     - Thai Level 1: Basic Thai for Daily Life I (60 ชั่วโมง) เน้นทักษะฟัง-พูด
        หรือ Thai Level 2: Basic Thai for Daily Life II (60 ชั่วโมง) เน้นทักษะฟัง-พูด
        หรือ Thai Level 3: Introduction to Thai Writing and Reading (60 ชั่วโมง) เน้นทักษะอ่าน-เขียนหรือ Thai Level 4: Introduction to Thai Writing and Reading II (60 ชั่วโมง) เน้นทักษะอ่าน-เขียนหรือ Thai Level 5:    Intermediate Thai I (60 ชั่วโมง) เน้นทุกทักษะในระดับที่สูงขึ้น
        หรือ Thai Level 6: Intermediate Thai II (60 ชั่วโมง) เน้นทุกทักษะในระดับที่สูงขึ้น
        หรือ Thai Level 7: Advanced Thai I (60 ชั่วโมง) เน้นทักษะการใช้ภาษาไทยในแวดวงวิชาการ
        หรือ Thai Level 8: Advanced Thai II (60 ชั่วโมง) เน้นทักษะการใช้ภาษาไทยในแวดวงวิชาการ

หมายเหตุ: การมอบหมายงานสอนขึ้นอยู่กับระดับชั้นที่เปิดในแต่ละคอร์ส ซึ่งโดยปกติศูนย์ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นในระดับต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

(2) ในแต่ละระดับใช้เวลาสอน 60 ชั่วโมง (จันทร์-อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี: เวลา 9.00-12.00 น.)

(3) ผู้สอนได้รับค่าสอนเป็นรายคอร์ส (60 ชั่วโมง) เมื่อสอนเสร็จ
คุณสมบัติ 
     (1) ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
     (2) จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา หากมีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     (3) ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การสอน แต่หากมีประสบการณ์การสอนภาษาให้ชาวต่างชาติมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ติดต่อสมัครได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา (Language Enhancement Center: LEC) ชั้น 2 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร (สำนักหอสมุด) มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว