หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน  5 อัตรา

คุณสมบัติ
     - เพศ ชาย/หญิง
     - วุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก (สาขาภาษาเกาหลี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
     - มีประสบการณ์ด้านการเสอนอย่างน้อย 3 ปี
     - เป็นเจ้าของภาษา

ขอบข่ายงาน
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาเกาหลี
     - พัฒนาหลักสูตรภาษาเกาหลี
     - หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี
 
ติดต่อสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล  อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. (053) 851478  ต่อ 311, 312  E-mail : person@payap.ac.th