หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา ประจำหอพักนักศึกษาชายและหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา ประจำหอพักนักศึกษาชายและหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 1 อัตรา

     มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา ประจำหอพักนักศึกษาชายและหอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือเพศหญิง
2. อายุ 22-35 ปี
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์การทำกิจกรรม
5. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถทำงานเป็นกะ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 
ศักยภาพ
1. ด้านความรู้  :  มีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านทักษะ  :  ภาวะผู้นำ การให้คำปรึกษา การโน้มน้าวจิตใจ สันทนาการ
3. ด้านพฤติกรรม  :  มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน รับผิดชอบในหน้าที่ ซื้อสัตย์ รอบคอบ
 
ขอบข่ายหน้าที่งาน
- ปฏิบัติงานด้านงานบริการที่พักอาศัย ดูแลสวัสดิการ สวัสดิภาพ และพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตนักศึกษาในหอพัก
 
เวลาทำงาน
- ทำงานแบ่งเป็น 2 กะ โดยมีการจัดตารางการทำงานสับเปลี่ยนกันทุกสัปดาห์
1. เช้า 07.00 น. - 16.00 น.
2. บ่าย 15.00 น. - 24.00 น.
 
สนใจติดต่อสอบถามได้และสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เบอร์ติดต่อ 053-851478 ต่อ 312 หรือส่งเอกสารได้ทาง e-mail : person@payap.ac.th