หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศ ม.พายัพ เรื่อง ขยายระยะเวลาเชิญชวนผู้สนใจเสนอแผนการลงทุนหรือร่วมลงทุน หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่น ในที่ดินหรืออาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ประกาศ ม.พายัพ เรื่อง ขยายระยะเวลาเชิญชวนผู้สนใจเสนอแผนการลงทุนหรือร่วมลงทุน หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่น ในที่ดินหรืออาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

     ด้วยมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติม ในการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ เสนอแผนการลงทุนหรือร่วมลงทุน หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่น ในที่ดินหรือในอาคาร หรือในสถานที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา อาทิ การเสนอขอเช่าใช้ การเสนอขอลงทุนหรือขอร่วมลงทุนในโครงการ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการจัดการทรัพย์สินภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

                                                        รายละเอียด
                                          ประกอบประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ
เรื่อง ขยายระยะเวลาเชิญชวนผู้สนใจเสนอแผนการลงทุนหรือร่วมลงทุน หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
        รูปแบบอื่นในที่ดินหรืออาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

_____________________   
 
1.พื้นที่ หรืออาคาร หรือสถานที่เป้าหมาย ได้แก่
   1.1 พื้นที่ขนาดตามแผนผังและรูปโฉนด
   1.2 อาคารตามรูปแบบ ณ สถานที่จริง  
   1.3 สถานที่ตามรูปแผนผังและขนาดบริเวณ
2.รูปแบบการประกอบการ หรือการลงทุน หรือการร่วมลงทุน ได้แก่
    2.1 การเช่า การลงทุน และการร่วมลงทุน
    2.2 ระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี
3.ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ได้แก่ ค่าที่ดิน ค่าเช่า ค่าตอบแทน
4. แนวทางการเพิ่มหรือสร้างทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษา
5. แนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
6. กำหนดเวลาการเสนอแผน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม2561เวลา 08.00 – 16.00 น.