หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

     มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติ
-  เพศชายหรือเพศหญิง อายุตั้งแต่ 23- 40 ปี
-  ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีฟิสิกส์ หรือ ด้านที่เกี่ยวข้อง
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- เป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
- มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่มหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์กำหนด
 
ผลทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (อย่างหนึ่งอย่างใด) ดังต่อไปนี้
1. TOEFL ตั้งแต่ 500 คะเเนนขึ้นไป
2. TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
3. IELTS เทียบเท่า ตั้งแต่ 5.5 คะแนนขึ้นไป
4. PAYAP TEST ระดับ B2 หรือมากกว่า
 
     ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 โทร. 053-851478 ต่อ 312 หรือทาง E-mail : person@payap.ac.th