ชื่อโครงการ

โครงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมจดหมายเหตุไทย
เรื่อง "หลักฐานเก่าบอกเล่าปัจจุบัน : การดูแลรักษาและนำมาใช้"

   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สมาคมจดหมายเหตุไทย หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ
   
วัน - เวลา ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2547
   
สถานที่ ณ ห้องศรีวิไล - ทองม้วน อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
   
หลักการและเหตุผล           สมาคมจดหมายเหตุไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มบุคลากร และองค์กรวิชาชีพจดหมายเหตุ เป็นสื่อกลางประสานงาน เสริมสร้างผลักดันการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านวิชาการจดหมายเหตุ ร่วมสร้างมาตรฐานการบริหาร และดำเนินงานจดหมายเหตุ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจงานจดหมายเหตุสู่สาธารณชน กระตุ้นให้มีการใช้จดหมายเหตุในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย รวมทั้งประสานความสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจดหมายเหตุ และประสานความสัมพันธ์ร่วมมือกับองค์กรจดหมายเหตุระหว่างประเทศ

          กิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีของสมาคมฯ คือ การจัดงานประชุมสมาชิกฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ให้สมาชิกฯ มีบทบาทร่วมกับสมาคมฯ และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ นอกจากนี้สมาคมฯ จัดให้มีการประชุมวิชาการเกี่ยวกับความรู้ด้านจดหมายเหตุ และการจัดนิทรรศการ เพื่อบริการวิชาการด้านจดหมายเหตุแก่สมาชิกฯ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจงานจดหมายเหตุแก่สาธารณชน เพื่อให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพจดหมายเหตุ การประชุมประจำปีของสมาคมฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ประเภทองค์กรเสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมฯ ด้วย
   
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรายงานการดำเนินการของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
2. เพื่อส่งเสริมวิชาการด้านการบริหารและดำเนินงานจดหมายเหตุให้ขยายไปในวงกว้าง
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในงานจดหมายเหตุออกสู่สาธารณชน เป็นการกระตุ้นความสนใจของสาธารณชน ให้เข้ามาใช้บริการค้นคว้า ข้อมูลจดหมายเหตุอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และมรดกทางวัฒนธรรม
   
เรื่อง จดหมายเหตุภาคเหนือ โดย ดร.ม.ร.ว. รุจยา อาภากร
แผนที่ โดย คุณธวัชชัย ตั้งศิริวานิช
รูปภาพ โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ผ้าโบราณ โดย รศ.ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนกุล
การอนุรักษ์ใบลาน อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
   
ผู้เข้าร่วมโครงการ สมาชิกสมาคมจดหมายเหตุไทย นักจดหมายเหตุ ภัณฑารักษ์ บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจประมาณ 200 คน
   
 
[ หน้าหลัก ]       [ กำหนดการ ]       [ โฮมเพจมหาวิทยาลัยพายัพ ]