ต๋ามฮีตตวยฮอย ฉลองครบรอบ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยพายัพในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ จะทำการจัดประกวดดนตรีพื้นบ้านล้านนาขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน โดยเฉพาะเพลงเชียงใหม่, จะปุ, ละม้าย ซึ่งเป็นเพลงที่หาฟังได้ยาก และคงความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยังช่วยจรรโลงให้ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

เพลงและเครื่องดนตรีที่ใช้ประกวด
๑. เพลงที่ใช้ประกวดได้แก่ เพลงเชียงใหม่, เพลงจะปุ, เพลงละม้าย โดยแต่ละวงจะบรรเลงทั้ง ๓ เพลงติดต่อกันรวมแล้วไม่เกิน ๑๐ นาที
๒. เครื่องดนตรีที่กำหนดประกอบด้วย
๒.๑ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ได้แก่ ปี่จุม, ขลุ่ยพื้นบ้าน
๒.๒ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ได้แก่ สะล้อ, ซึง ขนาดต่าง ๆ
๒.๓ ช่างซอ หรือช่างขับ หรืออื่อ หรือจ้อย หรือฮ่ำ
ทั้งนี้การผสมเครื่องดนตรีในวง แล้วแต่ผู้เข้าร่วมประกวดจะนำเครื่องดนตรีชนิดใดมาผสมวงก็ได้ แต่ต้องอยู่ในกลุ่มเครื่องดนตรีที่กำหนดให้ และรวมสมาชิกในวงแล้วไม่เกิน ๖ คน
๓. ในการขับ หรือซอ หรือฮ่ำ ฯลฯ จะต้องพรรณาถึงมหาวิทยาลัยพายัพที่มีอายุครบ ๓๐ ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดได้แก่ ประชาชนทั่วไป, นักศึกษา, นักเรียน (ระดับมัธยมขึ้นไป) ที่มีความสามารถในการบรรเลง และซอ(ขับร้อง), อื่อ, ซอ, ฮ่ำ ฯลฯ เพลงเชียงใหม่, จะปุ, ละม้าย

ประเภทรางวัล
รางวัลในการประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๖ รางวัลคือ
รางวัลที่ ๑ ประกอบด้วย โล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน ๖,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ ประกอบด้วย โล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ ประกอบด้วย โล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตร และเงินรางวัล (รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท)

วันเวลาและสถานที่จัดประกวด
วันเสารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๗
ณ ห้องสารนิเทศ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียนและจับฉลากเพื่อจัดลำดับวงดนตรีที่เข้าร่วมประกวด
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. - พิธีเปิด
๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ น. - ประกวดดนตรีภาคเช้า
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - ประกวดดนตรีภาคบ่าย
๑๖.๓๐ น. - ประกาศผลการประกวด และพิธีมอบรางวัล

สอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
โทร.๐-๕๓๘๕-๑๔๗๘ ถึง ๘๖ ต่อ ๒๗๐, ๒๗๑ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญชวนแต่งกายพื้นเมืองศูนย์ศิปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกาาแต่งกายพื้นเมืองทุกวันศุกร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนแห่งเทศกาลปี๋ใหม่เมือง อันเป็นประเพณีที่ควรจะมีการอนุรักษ์และส่งเสริม ศูนย์ศิปวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนให้แต่งกายพื้นเมืองตลอดทั้งเดือน สำหรับชุดพื้นเมืองเชียงใหม่จากอดีตถึงปัจจุบัน ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการศึกษาค้นคว้าและเห็นว่าเหมาะสมให้ประกาศใช้เป็น "ชุดพื้นเมืองเชียงใหม่" ที่จะสวมใส่ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้
๑. ชุดพิธีการ๒. ชุดพื้นเมืองสุภาพ 
copyright © 2004, Information Center, Payap University