ภาพบรรยากาศการแนะแนวฯ ณ เขตพื้นที่การศึกษาภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ   โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอยุธยา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552