สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ม.พายัพ จัดเสวนานักอ่านพบนักเขียน "นิ้วกลมชี้ชมวรรณกรรม" โดยคุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว