การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   
  
   

มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนงานในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งคณะวิชา และ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ที่มีภารกิจในด้านนี้ ได้จัดทำแผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาสู่สากล โดยทุกหน่วยงานได้นำแผนไปปฏิบัติ เช่น การประกวดบรรเลงดนตรีไทย ”ศรทอง” ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 รอบคัดเลือกภาคเหนือ โครงการสัมมนาสาธิต “ดูโขนดูละคอนตอนไหนดี”โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การประกวดโคมลอยและซุ้มยี่เป็ง และปล่อยโคมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ”แต่งเมือง อู้เมือง ลือเลื่องน้ำใจ๋” โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ “โขนเฉลิมพระเกียรติ WUNDERBARES THAILAND” โครงการตามรอยวัฒนธรรมล้านนาบูชาพระธาตุพระบาทห้วยต้ม เป็นต้น
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพายัพสนับสนุนด้านศาสนพิธีโดยได้จัดให้มีการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น การนมัสการเปิดภาคการศึกษา การนมัสการส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร การนมัสการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย การนมัสการเนื่องในวันคริสต์มาสของมหาวิทยาลัย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีโครงการ Assembly ตลอดปีการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้ถึงคุณค่าแห่งตนเอง เข้าใจถึงกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม โดยมีการบันทึกการเข้า Assembly ของนักศึกษาลงในทรานสคริปต์โดยกำหนดให้นักศึกษา เข้าร่วม Assembly อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 5 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในด้านการใช้ชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการอย่างสมบูรณ์ ในปีการศึกษา 2550 ได้มีการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน 286 กิจกรรม