การบริหารจัดการ

Article Index

จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ

จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนบุคลากรลาศึกษาต่อ

งบประมาณ

มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนทั่วไปเพื่อใช้บริหารจัดการในปีการศึกษา 2550 รวมทั้งสิ้น 334,719,00 บาทและดำเนินงานภายใต้กองทุนต่าง ๆ ดังนี้

รายรับ ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามกองทุน

รายจ่าย ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามกองทุน

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ

   
  
   

มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับที่ 4 (ปีการศึกษา 2549 - 2554) เพื่อเป็นแผนหลักระยะปานกลาง เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ ระยะที่ 4 (ปีการศึกษา 2549 - 2554) ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านการผลิตบัณฑิต
  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม
  2. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
  3. ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ผลิตบัณฑิตที่มีความประสงค์รับใช้คริสตจักร
  5. ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านทักษะชีวิต
 2. ด้านการวิจัย
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
  2. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ
  3. จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยเชิงบูรณาการจากหลากหลายสาขาวิชา
  5. เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบและกว้างขวาง
 3. ด้านบริการวิชาการสู่สังคม
  1. มีหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการเพื่อบริการวิชาการสู่สังคมอย่างเป็นระบบ
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม
  3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
  4. ส่งเสริมให้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน
  5. เป็นแหล่งความรู้ของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  1. สร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพบนรากฐานความเชื่อของคริสต์ศาสนา
  2. สร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  5. ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
 5. ด้านการบริหารจัดการ
  1. ให้มีโครงสร้างการบริหารที่คล่องตัว
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  3. พัฒนาระบบงบประมาณ การเงิน และการลงทุน
  4. พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  5. ระดมทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ
  6. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

   
  
   
มหาวิทยาลัยพายัพดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 5 - 8 กันยายน 2547 โดยประเมินการดำเนินงานของปีการศึกษา 2546 และมหาวิทยาลัยได้นำข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก สมศ. ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม และในระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2549 มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง มหาวิทยาลัยพายัพได้รับการ “รับรอง” มาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ในปีการศึกษา 2550 ได้ดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ การจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ การประเมินคุณภาพภายในคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ การอบรมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรใหม่ที่เป็นคนไทย รุ่นที่ 6 การมอบรางวัล Payap University Quality Award ครั้งที่ 3 ให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ (Best Practice) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report :SAR) และ การจัดประชุมฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในเว็บไซต์ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และ QA Newsletter อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันเข้าร่วมประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันโดยผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากสถาบันต่างๆ ดังนี้

 1. ประธาน จาก มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
 2. กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
 3. กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
 4. กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกต
 5. กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
 6. กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยพายัพ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ปีณิต สุภากุล
 7. เลขานุการ จาก มหาวิทยาลัยพายัพ
  คุณพีณา จันทะแก้ว (ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา)

ซึ่งผลจากการประเมินพบว่ามหาวิทยาลัยพายัพมีจุดเด่นหลายด้านดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำที่ชัดเจน สอดคล้องกับปณิธาน และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี มีความร่มรื่น และมีบรรยากาศทางวิชาการที่เหมาะสมกับนักศึกษาชาวไทย และชาวต่างประเทศ
 3. มหาวิทยาลัยมีคณะวิชาและหน่วยงานภายในที่มีการดำเนินงานตามปณิธาน นโยบาย วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ และ วิทยาลัยดุริยศิลป์ เป็นต้น
 4. อาจารย์และบุคลากร มีศักยภาพทางวิชาการสูง มีความตั้งใจ ทุ่มเทในการสอน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ทำให้นักศึกษามีความใกล้ชิดกับอาจารย์ ภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี
 5. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และสามารถรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาไว้ได้ทุกสาขาวิชา รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
 6. มหาวิทยาลัยมีโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ทำให้มีโอกาสสูงในการทำงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับท้องถิ่นได้จริง
 7. มหาวิทยาลัยมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างหลากหลาย
 8. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจำนวนมาก และหลากหลาย โดยเชื่อมกับการพัฒนานักศึกษาและสามารถผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียง
 9. คณะผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ และมีความพยายามพัฒนาการบริหารจัดการด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษา

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในปีการศึกษา 2550 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุง Bandwidth สำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและบุคลากร โดยขยายช่องสัญญาณสำหรับการเชื่อมต่อภายในประเทศเป็น 32 Mbps และต่างประเทศเป็น 4 Mbps และปรับปรุง Bandwidth เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย UniNet เป็น 100 Mbps
สำหรับระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยก็ได้ทำการปรับเปลี่ยน Core switch ใหม่เพื่อรองรับการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นและทำการจัดกลุ่มเครือข่ายของผู้ใช้บริการให้เหมาะสม นอกจากนี้ได้ทำการติดตั้งระบบ SAN (Storage Area Network) สำหรับจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาที่ และข้อมูลของแผนกการเงิน ซึ่งมีความสำคัญและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

รูป ผังการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

ระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) ของมหาวิทยาลัยพายัพได้เปิดให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการใช้งาน Internet และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลประกอบการเรียน ซึ่งปัจจุบันสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการปรับปรุงระบบ Wireless Network ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มจุดให้บริการให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ และรองรับการใช้งานมากยิ่งขึ้น

รูป ผังการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวฝั่งตะวันตก[รูปขนาดใหญ่]

รูป ผังการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวฝั่งตะวันออก[รูปขนาดใหญ่]

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

 

ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยพายัพได้สนับสนุนให้มีการบริการเครือข่าย Internet ทำให้เกิดความพร้อมในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมข่าวสาร ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน และถือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความรู้สึกต้องการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเกิดความสนใจในการค้นคว้า ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดีของสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามการได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารของสถาบัน ข้อมูลส่วนตัว หรือแม้แต่การเชื่อมโยงสารสนเทศที่เหมาะสมระหว่างหน่วยงานจะเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยทั้งเวลาและงบประมาณในการจัดการ แต่ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการจัดการในด้านสารสนเทศภายในให้สามารถบริหารจัดการ ในรูปแบบเครือข่ายที่สมบูรณ์ มีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

   
  
   
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เป็นโครงการที่มีเป้าหมายให้มีการจัดการสารสนเทศในทิศทางเดียวกัน สามารถจัดการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่หลากหลายในอดีตให้อยู่ในรูปแบบที่มีการจัดการแบบเครือข่าย จนสามารถทำให้ระบบสารสนเทศภายในเป็นระบบที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย การบริการให้คำปรึกษาทั่วไป และบริการชุมชนทำให้มหาวิทยาลัยพายัพเป็นแหล่งวิชาการที่น่าสนใจที่มีศักยภาพในการค้นคว้าต่อไป

ระบบสารสนเทศออนไลน์

สำนักพัฒนาระบบบริหารข้อมูลและสารสนเทศ ทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางรวบรวม กลั่นกรอง ปรับปรุง เพิ่มเติม และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ โดยการสร้างระบบให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ ให้บริการและเผยแพร่ ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัย http://www.payap.ac.th และจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย โดยนำเสนอนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันได้เปิดให้บริการอยู่ในระบบสารสนเทศออนไลน์ดังนี้

 • e-mis เป็นระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาจัดเก็บและประมวลผลในรูปแบบของระบบการจัดการฐานข้อมูล ที่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศเฉพาะ เช่น งานด้านบุคลากร งานด้านนโยบาย งานด้านประกาศ คำสั่งต่างๆ
 • e-plan เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ ทางด้านนโยบายและแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และมีระบบสนับสนุนการรับ-ส่ง ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล สำหรับบุคลากรภายใต้ระบบสารสนเทศออนไลน์
 • e-office เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในสำนักงาน โดยเน้นระบบการสื่อสาร การรับส่งเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร โดยเรียกย่อๆว่าระบบ DMS หรือ Document Management Systems มหาวิทยาลัยพายัพ มีระบบ DMS เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการเอกสาร 2 ลักษณะดังนี้ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ และ สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพายัพทุกหน่วยงาน
  ระบบ DMS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากรทุกคน เช่น การดูประกาศของทุกๆ หน่วยงานที่ต้องการนำเสนอ และคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเวลา
 • e-news เป็นระบบการบันทึกข้อมูลและภาพ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมและประมวลภาพกิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ และระบบดังกล่าวยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยได้โดยผ่านระบบ PR-News จัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับกรณีที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของหน่วยงานให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยตรงจากหน่วยงานต่างๆ
 • e-finance เป็นระบบงานให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเงิน การบัญชี และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฝ่ายการเงิน ตลอดจนคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน ที่เผยแพร่แก่บุคลากร
 • e-budget เป็นระบบงานให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทางด้านงบประมาณ เพื่อใช้ในการวางแผนงบประมาณ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงานงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยสำหรับผู้บริหาร
 • e-academic เป็นระบบงานให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิชาการ และข้อมูลเกี่ยวกับงานฝ่ายวิชาการ
 • e-services เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง ด้วยการนำระบบที่พัฒนาขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในรูปแบบของ Web Application ซึ่งจัดเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง เพื่อใช้สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพายัพ ตัวอย่างเช่น
  • ระบบ pr-news คือระบบสำหรับการจัดทำสารสนเทศด้านการบันทึกข้อมูลและภาพ และกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารจากระบบ e-news เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมและประมวลภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ใช้ระบบ
  • ระบบบันทึกคำสั่งแต่งตั้ง สำหรับการจัดทำสารสนเทศด้านภาระหน้าที่ โดยสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ใช้ระบบ
  • ระบบงานบุคลากร สำหรับการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านบุคลากร โดยสำนักงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ใช้ระบบ เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่บุคลากรและผู้บริหารหน่วยงาน
  • ะบบงานรับสมัครนักศึกษาทุนออนไลน์ สำหรับการจัดทำระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาทุนโควตาภาคเหนือ โดยสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ใช้ระบบ