ปีการศึกษา 2553 - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพมีการกำหนดนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งอนุรักษ์ พัฒนาถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อรักษาเอกลักษณ์ประจำถิ่นให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดวางนโยบายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ และมีสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยแผนงบประมาณ กำหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีการนำงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสากล โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรมนิทรรศการโคมล้านนา และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโคมไฟ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้มีการนำการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาในด้านการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนคณะวิชาต่างๆได้มีการจัดการเรียนการสอนที่นำการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ชุมชน เช่น รำวงมาตรฐาน การตัดตุง การผูกข้อมือ กิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเน้นการดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัว การเตรียมตัวจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีตามวิถีทางการดำเนินชีวิตของคนไทยในท้องถิ่น

ด้านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น  โครงการสร้างเสริม           การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสากล และกิจกรรมของทุกคณะที่สำนักพัฒนานักศึกษาเป็นผู้กำกับดูแล

มหาวิทยาลัยมีสถานที่เพื่อเผยแพร่ และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม คือ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการที่จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เวปไซต์สำนักงานส่งเสริมฯ ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ สำนักหอสมุด ให้บริการข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพในอดีต วัดในเชียงใหม่ เพลงพื้นบ้าน หนังสือหายาก โบราณสถาน ป๋าเวณีล้านนา มีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม บริหารจัดการมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม คือ งบสำนักพัฒนานักศึกษา หมวดงานกิจการพิเศษ หมวดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ มีการบริหารวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น มีการสร้างเครือข่าย มีการกำหนด ตัวบ่งชี้ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบอย่างชัดเจน ได้แก่ โครงการงานเทศน์มหาชาติ และโครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา

สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ผ่านการประเมินแผน และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามการประเมินแผนในฐานะของผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยในการจัดโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสากลได้นำข้อเสนอแนะปรับแก้ไขและจัดทำโครงการใหม่ในปีการศึกษา 2554You are here: Home การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม