มหาวิทยาลัยพายัพได้กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัย โดยสนับสนุนทรัพยากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ การวิจัย ในหลายรูปแบบ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก หลายโครงการ และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยให้กับคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตีพิมพ์เผยแพร่ สู่สาธารณชนเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
  1. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2554) มีบทความของนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเลือกลงตีพิมพ์จำนวน 5 เรื่อง
  2. วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ปีที่ 95 ฉบับที่ 4 มีบทความของนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับคัดเลือกลงตีพิมพ์จำนวน 1 เรื่อง
  3. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554) มีบทความของนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับคัดเลือกลงตีพิมพ์จำนวน 1 เรื่อง
  4. วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ประจำปีเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2555) มีบทความของนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับคัดเลือกลงตีพิมพ์จำนวน 1 เรื่อง
 2. การเผยแพร่ผลงานวิจัย
  1. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคการประชุมและภาคนิทรรศการในงาน Thailand Research Expo 2011 ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
  2. การนำเสนอภาคการประชุม หัวข้อเรื่อง “ทางเลือกสุขภาพ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” โดย
   • ดร.จริยา ชาติเชยแดง (คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค)
   • อาจารย์รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย (คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค)
   • อาจารย์พิมพ์ผกา ปัญโญใหญ่ (คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค)
  3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคการบรรยายและภาคโปสเตอร์ในการประชุมเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2554 (Payap University Research Symposium 2011) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ได้แก่
   1. การนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน 2 ผลงาน
    • อาจารย์พิมพ์ชนก ต่อวงศ์ (คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค) “ประสิทธิผลและผลกระทบของการใช้มาตรการปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) เขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่”
    • ดร.พีรนุช ลาเซอร์ (คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค) “ประสบการณ์การจัดการกับอาการของโรคในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”
   2. การนำเสนอภาคการบรรยาย จำนวน 12 ผลงาน
    • อาจารย์สุทธิพงษ์ รักศิลปะกิจ (คณะวิทยาศาสตร์) “การวิจัยประเมินหลักสูตร การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง (เปลี่ยนวิธีคิด ติดอาวุธสัมมาชีพ)ภายใต้โครงการต้นกล้าคุณธรรมนำวิถีพอเพียง”
    • อาจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่ , อาจารย์รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย,อาจารย์อรอนงค์ ธรรมจินดา(คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค) “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ แห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบิน : การวิจัยกึ่งทดลองในผู้สูงอายุโรคเบาหวานโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่”
    • ดร.เทียน เลรามัญ (คณะบริหารธุรกิจ) “การบริหารแรงงาน: สภาพที่เป็นอยู่”
    • อาจารย์เทวาพร ศุภรักษ์จินดา (คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค) “ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”
    • อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง (คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค) “ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความร่วมมือในการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)ของประชาชนเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่”
    • อาจารย์กุลธิดา สุภาคุณ (คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค) “ความเครียด การจัดการกับความเครียด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกในสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) ในจังหวัดเชียงใหม่”
    • อาจารย์อุดม งามเมืองสกุล (คณะนิติศาสตร์) “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา: กรณีศึกษาปัญหาสัญญาสินเชื่อรถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่”
    • ดร.สมบูรณ์ ปัญญาคม (คณะบริหารธุรกิจ) “An Impact of Micro Economic Development Project on Saving Member Alcohol Prevention and Control Method Initiatives and their impacts on Alcohol Consumption of Undergraduate Students at the Seven University in Chiang mai”
    • อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์ (คณะบริหารธุรกิจ) “การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการดำเนินการของธุรกิจที่พักแรม ในจังหวัดเชียงใหม่”
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล (คณะนิเทศศาสตร์) “กระบวนการสื่อสารประเด็นปัญหาเยาวชนผ่านสื่อละครชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาประเด็น “การคบเพื่อน” ของเยาวชนระดับอุดมศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา อารีย์ (คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร) “แนวทางการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตในการปลูกยางพาราที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”
  4. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคการบรรยายในการประชุมเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2555 (Payap University Research Symposium 2012) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 มีผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 9 ผลงาน
   1. อาจารย์ภูมินทร์ ดวงหาคลัง (คณะวิทยาศาสตร์) “การวิจัยและพัฒนาคลังข้อสอบโดยใช้ภาษา พีเอชพี”
   2. Dr.Seung Hwan Kang (คณะวิทยาศาสตร์) “ระบบจัดการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยพายัพ”
   3. อาจารย์มนทกานติ์ บุณยการ (คณะวิทยาศาสตร์) “ผลของสารละลายออสโมติกต่อคุณภาพของมะตินแช่อิ่มอบแห้ง”
   4. Dr.Robert P. Batzinger (คณะวิทยาศาสตร์) “Daanggwa : A Thai Implementation of a software design and testing tool”
   5. อาจารย์รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย (คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค) “ผลของโปรแกรมการอบรมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน”
   6. ดร.สาธนัญ บุญยเกียรติ (วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี) “ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1สภาคริสตจักรในประเทศไทย”
   7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) “ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชร”
   8. ดร.สมบูรณ์ ปัญญาคม (วิทยาลัยนานาชาติ) “Mixed Media and Gender Development for drug Prevention/Alcohol Control and their impact on the Stakeholders within the 10 upland ethnic Pwo Karen Communities”
   9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แกมมณี เจริญวงศ์ (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) “ยางรักจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมสู่นวัตกรรมใหม่”
  5. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2555 ในหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในระหว่างวันที่ 16 -18 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรมแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 7 ผลงาน ได้แก่
   1. อาจารย์วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล, อาจารย์พิญญ์ ตนานนท์ และนางสาวกอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย (สำนักวิจัย/วิทยาลัยนานาชาติ/สำนักวิจัย) นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ บ้านลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”
   2. อาจารย์ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ (คณะบริหารธุรกิจ) นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวในจังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษาอำเภอสันทราย”
   3. อาจารย์ดวงพร รังรองจิตภูมิ, อาจารย์ดิเรก รังรองรจิตรภูมิ และอาจารย์อาจารย์ยุพิน เถาเบี้ยปลูก (คณะวิทยาศาสตร์) นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบฐานข้อมูลองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนเครือข่ายออมบุญวันละหนึ่งบาทจังหวัดลำปาง”
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา อารีย์ (คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร) นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารต้นทุนการผลิตในการปลูกยางพารา : ทางเลือกของเกษตรกร ผู้ปลูกยางพารา ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ธาดา วุฒิการณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร วิมุกตานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาดาว ภักดี นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีต่อการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่กับเมืองหลวงพระบาง”
   6. ดร.ศรีสุดา แซ่ลี้, อาจารย์คมกฤต วงค์นาง และอาจารย์นที แก้วคำอ้าย (คณะบริหารธุรกิจ/คณะบริหารธุรกิจ/สำนักวิจัย) นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน แบบมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง”
   7. ดร.พัชรินทร์ ชนะพาห์ (คณะวิทยาศาสตร์) นำเสนอบทความปริทัศน์เรื่อง “โรคนิ่วในไตสาเหตุจากสารแคลเซี่ยมและออกซาเลต”
   8. อาจารย์จุรี วิชิตธนบดี, อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์ และอาจารย์ฉันทกร สระทองมาก นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความรู้ความเข้าใจการจัดทำบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”
ลำดับ หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย ชื่อโครงการ วัน เดือน ปี
ที่ได้รับอนุมัติ
1. อาจารย์ปรีชา ตาใจ ผลการให้คำแนะนำของเภสัชกร 8 มิถุนายน 2555
2. อาจารย์กรณิการ์ รักธรรม การสำรวจความรู้และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่จากโฆษณาที่ไม่เป็นธรรม 1 สิงหาคม 2555
3. รศ.ดร.ดวงตา กาญจนโพธิ์
รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล
ผศ.ดร.ธวัช แต้โสตถิกุล
อาจารย์ปาริฉัตร สุรีฉัตรไชยยันต์
อาจารย์สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน
พืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ปกป้องตับ:การศึกษานอกร่างกาย 16 มิถุนายน 2555
4. อาจารย์บุญยัง วิษณุมหิมาชัย
ดร.เทียน เลรามัญ
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการ  
5 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงศ์
อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ
การจัดการท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านกำปองอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 21 กรกฎาคม 2555
6 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
ดร.ศรีสุดา แซ่ลี้
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยพายัพ 15 สิงหาคม 2555
7 อาจารย์นงคราญ ไชยเมือง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผลิตน้ำดื่มโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 31 ตุลาคม 2555
8 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พลสงคราม
ผศ.พรธิรา บุญเรืองยา
ปริมาณฟลาโวนอยด์และฟอลิฟีนอลทั้งหมดการต้านออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์เมี่ยงทรงเครื่องที่ใช้น้ำผึ้งดอกไม้เป็นส่วนผสม 19 กันยายน 2555
9 ผศ.เอนก ชิตเกษร การสำรวจความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของชุมชนตำบลหนอง ป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 9 พฤศจิกายน 2554
10 ผศ.พรรณนุช ชัยปินชนะ การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 9 พฤศจิกายน2554
11 อ.จิระ คำบุญเรือง การจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 9 พฤศจิกายน2554
12 ผศ.ดร.สัญลักษณ์ ปัญวัฒนลิขิต
อ.อธิป จันทนโรจน์
สภาพปัญหาจากการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ : ศึกษาคดีในจังหวัดเชียงใหม่ 5 มีนาคม 2555
13 อ.พัชรินทร์ ชนะพาห์ การกระจายตัวและความยาวของกระดูกบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวในคนไทย 1 ธันวาคม 2554
14 อ.ธรณินทร์ อินทรจักร
Dr.Seung Hwan Kang
ระบบการจัดการฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ 26 มีนาคม 2555
15 อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์
อาจารย์ชญานันท์ เผ่าศรีเจริญ
การจัดการปัญหาโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อคัดแยกและทำปุ๋ยชีวภาพขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในบ้านป่าตึงน้อย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 8 กันยายน 2554
16 อ.รัชตพล ชัยเกียรติธรรม การวิเคราะห์และเปรียบเทียบวิธีการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน 1 ธันวาคม 2554
17 นาย จักรพงษ์ นิมานะ
อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอากาศของห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ 13 กุมภาพันธ์ 2555
18 อาจารย์สิริเลิศ กระแสชัย
ผศ.อัญชลี รักอริยะธรรม
นางพีณา จันทะแก้ว
การประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่มีต่อการจัดบริการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554 5 มีนาคม 2555
19 ผศ.ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร
อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์
ผศ.อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ
อาจารย์ชลิดา วสุวัต
อาจารย์นงนภัส พันธ์พลกฤต
อาจารย์กุลกนก มณีวงศ์
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 19 มกราคม2555
20 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
ผศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ
ผศ.อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ
ดร.ศรีสุดา แซ่ลี้
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะ ผู้นำของผู้บริหารเทศบาล ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
21 นางประวีดา ขันคำ
อาจารย์ศิริลักษณ์ อุ่นเมือง
ผลของขิงต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อน อาจียนในผู้ป่วยมะเร็ง ปากมดลูกที่ได้รับยาเคมีบำบัด 14 พฤษภาคม2555
22 อาจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย
อาจารย์อรพิน จุลมุสิ
ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค รหัส 53 20 กุมภาพันธ์ 2555
23 อาจารย์เสาวนิภา อริยปรานต์
อาจารย์นฤมล พงษ์ประเสริฐ
การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มสำหรับผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 30 พฤษภาคม 2555
24 อาจารย์นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างรูปประจำตัวนักศึกษาจากภาพถ่ายของนักศึกษาในชุดลำลอง 30 พฤษภาคม 2555
ที่ หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน
1. ดร.สรรพร ศิริขันธ์ การสำรวจความสามารถของ การสื่อสารในการโฆษณาสินค้าเชิงวัฒนธรรมเป็นภาษาอังกฤษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2. ดร.รักษ์ พรหมปาลิต
อาจารย์พิมประภา วรรณเนตร
นางสาวสดชื่น กัญชนะ
อาจารย์กัลยารัตน์ คงพิบูลย์กิจ
อาจารย์เอกชัย ไชยจิตร
อาจารย์นฤมล วันทนีย์
อาจารย์สุภา พูนผล
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
3. อาจารย์พิมพ์ลดา ประชาเดชสุวัฒน์ โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมโดยการจัดการห่วงโซ่การผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
4 อาจารย์ภาษิต อนุตระกูลชัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดการเกิดมะเร็งผิวหนังที่มีส่วนประกอบสำคัญจากสารสกัดพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง พัฒนาพื้นที่สูง
5 ดร.รักษ์ พรหมปาลิต
ผศ.ดร.กิจจา โตไพบูลย์
ผศ.ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพชร
การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
6 รศ.ดร.ญานี พงษ์ไพบูลย์ โครงการวิจัยและบ่มเพาะเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 6 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมนวดสลายไขมันใต้ผิวหนัง (At cellulite cream) จากพืชท้องถิ่นบน พื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
7 ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน โครงการวิจัยและบ่มเพาะเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงผม (Hair tonic) จากพืชท้องถิ่น บนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
8 อ.สุกัญญา เขียวสะอาด การวิจัยการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลบ้านทราย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
9 อ.มนฤดี ม่วงรุ่ง และคณะ การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาล ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ที่ ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เลขที่ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรและวันเดือนปี ที่ได้รับการจดทะเบียนฯ
1. นางสาวปาริชาติ ตียปรีชญา พันช์ดอกอัญชัน ตะไคร้หอม เลขที่อนุสิทธิบัตร 2733
ออกให้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549
หมดอายุวันที่ 19 กันยายน 2554
ต่ออายุครั้งที่ 1 20 กันยายน 2554
2. นางสาวปาริชาติ ตียปรีชญา ไส้กรอกรสต้มยำ เลขที่อนุสิทธิบัตร 2735
ออกให้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549
หมดอายุวันที่ 19 กันยายน 2554
ต่ออายุครั้งที่ 1 20 กันยายน 2554
3. นางอรทัย ทองประเสริฐ ผลิตภัณฑ์ทุเรียนในน้ำกะทิบรรจุกระป๋อง เลขที่อนุสิทธิบัตร 2731
ออกให้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549
หมดอายุวันที่ 19 กันยายน 2554
ต่ออายุครั้งที่ 1 20 กันยายน 2554
4. นางสาวปาริชาติ ตียปรีชญา ไส้กรอกปลา เลขที่อนุสิทธิบัตร 2734
ออกให้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549
หมดอายุวันที่ 19 กันยายน 2554
ต่ออายุครั้งที่ 1 20 กันยายน 2554
5. นางอรทัย ทองประเสริฐ ผลิตภัณฑ์เจลผลไม้สำหรับผสมน้ำนม (มิล์ค ฟรุต ดิเซอร์ท) จากส้มสายน้ำผึ้ง เลขที่อนุสิทธิบัตร 2732
ออกให้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549
หมดอายุวันที่ 19 กันยายน 2554
ต่ออายุครั้งที่ 1 20 กันยายน 2554
6. นางอรทัย ทองประเสริฐ ผลิตภัณฑ์ชาใบเตยหอมผสมมะระขี้นก เลขที่อนุสิทธิบัตร 3449
ออกให้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2553
หมดอายุวันที่ 19 กันยายน 2554
ต่ออายุครั้งที่ 1 20 กันยายน 2554
You are here: Home ข้อมูลวิจัย