ลำดับ หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย ชื่อโครงการ วัน เดือน ปี
ที่ได้รับอนุมัติ
1. อาจารย์ปรีชา ตาใจ ผลการให้คำแนะนำของเภสัชกร 8 มิถุนายน 2555
2. อาจารย์กรณิการ์ รักธรรม การสำรวจความรู้และพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่จากโฆษณาที่ไม่เป็นธรรม 1 สิงหาคม 2555
3. รศ.ดร.ดวงตา กาญจนโพธิ์
รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล
ผศ.ดร.ธวัช แต้โสตถิกุล
อาจารย์ปาริฉัตร สุรีฉัตรไชยยันต์
อาจารย์สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน
พืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ปกป้องตับ:การศึกษานอกร่างกาย 16 มิถุนายน 2555
4. อาจารย์บุญยัง วิษณุมหิมาชัย
ดร.เทียน เลรามัญ
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการ  
5 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงศ์
อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ
การจัดการท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านกำปองอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 21 กรกฎาคม 2555
6 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
ดร.ศรีสุดา แซ่ลี้
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยพายัพ 15 สิงหาคม 2555
7 อาจารย์นงคราญ ไชยเมือง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผลิตน้ำดื่มโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 31 ตุลาคม 2555
8 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พลสงคราม
ผศ.พรธิรา บุญเรืองยา
ปริมาณฟลาโวนอยด์และฟอลิฟีนอลทั้งหมดการต้านออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์เมี่ยงทรงเครื่องที่ใช้น้ำผึ้งดอกไม้เป็นส่วนผสม 19 กันยายน 2555
9 ผศ.เอนก ชิตเกษร การสำรวจความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของชุมชนตำบลหนอง ป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 9 พฤศจิกายน 2554
10 ผศ.พรรณนุช ชัยปินชนะ การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 9 พฤศจิกายน2554
11 อ.จิระ คำบุญเรือง การจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 9 พฤศจิกายน2554
12 ผศ.ดร.สัญลักษณ์ ปัญวัฒนลิขิต
อ.อธิป จันทนโรจน์
สภาพปัญหาจากการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ : ศึกษาคดีในจังหวัดเชียงใหม่ 5 มีนาคม 2555
13 อ.พัชรินทร์ ชนะพาห์ การกระจายตัวและความยาวของกระดูกบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวในคนไทย 1 ธันวาคม 2554
14 อ.ธรณินทร์ อินทรจักร
Dr.Seung Hwan Kang
ระบบการจัดการฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ 26 มีนาคม 2555
15 อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์
อาจารย์ชญานันท์ เผ่าศรีเจริญ
การจัดการปัญหาโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อคัดแยกและทำปุ๋ยชีวภาพขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในบ้านป่าตึงน้อย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 8 กันยายน 2554
16 อ.รัชตพล ชัยเกียรติธรรม การวิเคราะห์และเปรียบเทียบวิธีการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน 1 ธันวาคม 2554
17 นาย จักรพงษ์ นิมานะ
อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอากาศของห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ 13 กุมภาพันธ์ 2555
18 อาจารย์สิริเลิศ กระแสชัย
ผศ.อัญชลี รักอริยะธรรม
นางพีณา จันทะแก้ว
การประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่มีต่อการจัดบริการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554 5 มีนาคม 2555
19 ผศ.ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร
อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์
ผศ.อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ
อาจารย์ชลิดา วสุวัต
อาจารย์นงนภัส พันธ์พลกฤต
อาจารย์กุลกนก มณีวงศ์
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 19 มกราคม2555
20 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
ผศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ
ผศ.อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ
ดร.ศรีสุดา แซ่ลี้
การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะ ผู้นำของผู้บริหารเทศบาล ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
21 นางประวีดา ขันคำ
อาจารย์ศิริลักษณ์ อุ่นเมือง
ผลของขิงต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อน อาจียนในผู้ป่วยมะเร็ง ปากมดลูกที่ได้รับยาเคมีบำบัด 14 พฤษภาคม2555
22 อาจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย
อาจารย์อรพิน จุลมุสิ
ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค รหัส 53 20 กุมภาพันธ์ 2555
23 อาจารย์เสาวนิภา อริยปรานต์
อาจารย์นฤมล พงษ์ประเสริฐ
การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มสำหรับผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 30 พฤษภาคม 2555
24 อาจารย์นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างรูปประจำตัวนักศึกษาจากภาพถ่ายของนักศึกษาในชุดลำลอง 30 พฤษภาคม 2555
You are here: Home ข้อมูลวิจัย โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนภายใน