หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
รูปแบบการประชุม
วัน-เวลา-สถานที่ จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
อัตราค่าลงทะเบียน
ลักษณะผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน
การเตรียมบทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับเต็ม ที่จะนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
การเตรียมการนำเสนอแบบ Oral Presentation
การเตรียมเนื้อหาในภาคโปสเตอร์ที่จะนำเสนอแบบ Poster Presentation
การพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน
สถานที่ติดต่อ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
รายละเอียดที่พัก/ค่าใช้จ่าย

 

กำหนดการนำเสนอบทความวิจัยการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2555"
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


- การนำเสนอภาคการบรรยาย (Oral Presentation)
- การนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

"งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2554"

 • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • (บทความที่ผ่านการคัดเลือกและต้องแก้ไขจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากผู้ประสานงานกลุ่มของสำนักวิจัย
  มหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านทาง E-mail address ของท่าน โดยท่านสามารถส่งบทความฉบับแก้ไขทาง E-mail address ของผู้ประสานกลุ่ม
  หรือทาง E-mail: symposium@payap.ac.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2555)

  หน้าหลัก up

  มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)

  โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2555

  "Payap University Research Symposium 2012"

  วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
  ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

  Theme "งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยสู่พลเมืองโลก"
  (Research for Development of the Quality Graduates to Global Citizen)
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
  ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
  (KNIT: Knowledge Network Institution of Thailand)

  หลักการและเหตุผล up

  การจัดการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลวิจัยเป็นพันธกิจสำคัญที่ช่วยให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการ รวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสาธารณชนผู้สนใจ นอกจากนี้แล้วยังเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อเป็นฐานสำหรับการพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน
  และการพัฒนาชุมชนสังคมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
  การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งนี้ จัดโดยมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับเครือข่ายการบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความมุ่งหมายให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยต่าง  ๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ

  วัตถุประสงค์ up

  1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยวิจัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ

  2. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย


  รูปแบบการประชุม up
  1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 1 หัวข้อ (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)
  2. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ในห้องประชุมใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที
  3. การนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ในบริเวณจัดนิทรรศการหน้าห้องประชุม โดยมีผู้นำเสนอผลงานอยู่ประจำจุดแสดงผลงานในช่วงเวลาที่กำหนด
  วัน-เวลา-สถานที่ จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย up

  วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.00 – 17.00 น.
  สถานที่ ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


  View Larger Map

  อัตราค่าลงทะเบียน up
  1. คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป คนละ 1,000 บาท

  2. นักศึกษา คนละ 800 บาท

   หมายเหตุ
   - คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
   - คณาจารย์ นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา มีสิทธิ์เบิก   ค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และคณาจารย์ นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
     ภาคเอกชน สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด
  ลักษณะผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน up
  1. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการที่ยังไม่เคยนำผลงานดังกล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
  2. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ (Theme) ดังนี้
     ก.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์)
     ข.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (เฉพาะสาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาการ คอมพิวเตอร์ และเกษตรศาสตร์)
     ค.) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ยกเว้นบริหารธุรกิจ)
     ง.) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  3. การนำเสนอผลงานให้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม วิชาการ โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 20 นาที (รวมซักถาม) หรือนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)    โดยให้ผู้นำเสนอผลงานจะต้องอยู่ประจำที่โปสเตอร์ในช่วงเวลาที่กำหนด   ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะนำเสนอโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
  การเตรียมบทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับเต็ม ที่จะนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ up
  1. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด
   ดูตัวอย่างได้ ที่นี่
  2. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ให้จัดเตรียมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยมีความยาว 8-10 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ รูปภาพ ตาราง และบรรณานุกรม) ภาษาไทยให้ใช้อักษรแบบ Angsana New ขนาด 14 สำหรับภาษาอังกฤษให้ใช้อักษรแบบ Times New Roman ขนาด 12 บทความวิจัยฉบับเต็มประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล บทสรุป และบรรณานุกรม ทั้งนี้การอ้างอิงให้ใช้ระบบ นาม-ปี ดูตัวอย่างได้ ที่นี่
  3. ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้การตีพิมพ์เผยแพร่เป็น Proceedings ของการประชุม
  4. ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารอ้างอิง ดูตัวอย่างได้ ที่นี่
  การเตรียมการนำเสนอแบบ Oral Presentation up

  ให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ส่งข้อมูลที่จะนำเสนอเป็นไฟล์ PowerPoint 2003 หรือ 2007 มาทางอีเมล์ที่ symposium@payap.ac.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2555  โดยโดยให้ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบดังนี้

  "ชื่อและนามสกุลของผู้นำเสนอ_ชื่อย่อหัวข้อเรื่องที่จะนำเสนอผลงานวิจัย.ppt"

  ตัวอย่างเช่น นายพายัพ เชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง คุณค่าทางยาของดอกบุนนาค
                    ชื่อไฟล์ พายัพเชียงใหม่_คุณค่าทางยา.ppt

  การเตรียมเนื้อหาในภาคโปสเตอร์ที่จะนำเสนอแบบ Poster Presentation up

  ให้ผู้นำเสนอผลงานจัดเตรียมเนื้อหาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ บนโปสเตอร์ขนาด 80x120 ซม มีเนื้อหาประกอบด้วยบทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล บทสรุป บรรณานุกรม และรูปภาพประกอบ
  ให้ส่งข้อมูลเนื้อหาที่จะนำเสนอเป็นไฟล์ Microsoft Word 2003 หรือ 2007 ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 มาทางอีเมล์ที่ symposium@payap.ac.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2555 โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบดังนี้

  "ชื่อและนามสกุลของผู้นำเสนอ_ชื่อย่อหัวข้อเรื่องที่จะนำเสนอผลงานวิจัย.doc"

  ตัวอย่างเช่น นายพายัพ เชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง คุณค่าทางยาของดอกบุนนาค
                    ชื่อไฟล์ พายัพเชียงใหม่_คุณค่าทางยา.doc

  การพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน up

  มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะกรรมการกลางจัดงานเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. การตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะให้นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ และการคัดเลือกผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในอยู่ในเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
  2. การพิจารณาเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงานที่เป็นแบบ Oral Presentation หรือ Poster Presentation
  3. การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น Proceedings
  4. การพิจารณาตัดสินให้รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award) สำหรับผลงานวิจัยจากรายงานฉบับเต็มในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และ รางวัล Best Poster Award สำหรับผลงานวิจัยที่นำเสนอแบบโปสเตอร์ โดยถือการตัดสินของคณะกรรมการกลางจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ ถือเป็นที่สุด

   

  กำหนดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย : วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 up

   

  เวลา รายการ
  8.00 - 8.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
  8.30 - 9.00 น. พิธิเปิดการประชุม โดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
  9.00 - 10.00 น. บรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  "งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยสู่พลเมืองโลก" (Research for Development of the Quality Graduates to Global Citizen)
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
  ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

  (KNIT: Knowledge Network Institution of Thailand)  
  10.00 - 10.15 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง
  10.15 - 12.15 น.
  การนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละหัวข้อ
  12.15 - 13.15 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.15 - 14.15 น.
  การนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละหัวข้อ
  14.15 - 14.30 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง
  14.30 - 16.30 น.
  การนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละหัวข้อ
  16.30 - 17.00 น. พิธีปิดและมอบรางวัล Best Paper Award และBest Presentation Awardและพิธีปิดการประชุม

   

  กำหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย up

   

  รายละเอียด วันที่

  ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) สำหรับ Oral Presentation และส่งข้อมูลผลงานวิจัยสำหรับ Poster Presentation

  (พร้อมใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน)

  บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2554
  แจ้งผลการตอบรับให้ผู้ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation หรือ Poster Presentation 16 ธันวาคม 2554
  ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม สำหรับ Oral Presentation และ ข้อมูลสำหรับ Poster Presentation ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 15 มกราคม 2555
  ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

   

  สถานที่ติดต่อ up

  สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
  ห้อง 216 อาคารเพ็นเทคอส
  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ : 053-241-255 ต่อ 7202, 7204, 7205
  โทรสาร : 053-241-255 ต่อ 7202
  เว็บไซด์ : www.payap.ac.th/symposium2012 หรือ http://research.payap.ac.th
  อีเมล์ : symposium@payap.ac.th

   


  ©2010 Payap University