@มหาวิทยาลัยพายัพ

website templates free download

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Certificate Program for Practical Nurse

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

ยึดมั่นในสัจจะ - บริการด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง

มีความรู้ มีคุณภาพ และคุณธรรม รับใช้สังคม

สมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
โทร. 053 851478 – 86 ต่อ 4940, 4902

ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

053 851478 - 86 ต่อ 240, 241

E-mail: payap_admissions@payap.ac.th