@ มหาวิทยาลัยพายัพ

make your own website for free

มหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับสถาบันการบินเอเซีย เปิดการฝึกศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล - เครื่องบิน

Private Pilot Licence - Aeroplane

5 เงื่อนไขง่าย ๆ สมัครเรียนได้ทันที

จบ ม.6 / อายุ 17 ปี ขึ้นไป / ทุกสัญชาติ / สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี / สุขภาพร่างกายสมบูรณ์

เรียนทฤษฎี 103 ชั่วโมง

เรียนภาคอากาศ (ฝึกกับเครื่องบินจริง) 40 ชั่วโมง 

ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

053 851478 - 86 ต่อ 240, 241

E-mail: payap_admissions@payap.ac.th