amp templates

โลกเปลี่ยน คนปรับ เราจะตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างทุกท่านให้เป็นผู้นำนักธุรกิจตัวจริง !!! Creating World Business Leaders ผ่านการ  Workshop
ทุกหัวข้อสุดเข้มข้นเปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจแบบครบวงจร
พร้อมสิทธิประโยชน์คือการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพันธมิตรนักธุรกิจและผู้นำองค์กรยุคใหม่แห่งอนาคต

มหาวิทยาลัยพายัพผนึกกำลังศิษย์เก่ามากความสามารถ

ด้านธุรกิจ จัดทำหลักสูตร "การรบ (พิเศษ) ทางธุรกิจ"

เพื่อนักธุรกิจภาคเหนือและผู้บริหารองค์กรแห่งอนาคต

15 Keynote speaker นักธุรกิจ “ตัวจริง” เบอร์ 1 ของเมืองไทย ระหว่างวันที่ 6 – 28 พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ดร. สายสม วงศาสุลักข์

ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ

รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ

คุณสมชาย ทองคำคูณ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

พันตำรวจเอก กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี

ข้าราชการตำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา โตไพบูลย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพายัพ

อาจารย์ ดร. สุชาดา รัตนพิบูลย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต

รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายสุนีย์ เกษม

รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

อาจารย์ทศพล บุญศิริ

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

Copyright © 2020 Payap University