free html site templates

การสมัครเรียน

Admissions

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 1. เอกสารประกอบการรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี
  - ใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) 
  หรือ คลิก Download ใบสมัคร
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (passport) จำนวน 1 ฉบับ 
  - สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ฉบับ
 2. เอกสารประกอบการรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโท
  - ใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) หรือ คลิก Download ใบสมัคร
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
  - สำเนาหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
 3. สถานที่รับสมัคร
  ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์
  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  โทร. 053 851478 - 86 ต่อ 240, 241
  สายตรง 053 245607  
  E-mail : payap_admissions@payap.ac.th

  รับสมัคร 8.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่... มหาวิทยาลัยพายัพ

A Brighter Future Starts Here

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University