best free website templates

บัณฑิตพรีเมี่ยม  @มหาวิทยาลัยพายัพ

Mobirise

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
จ่ายค่าบำรุงการศึกษาเพียง เทอมละ 5,450 บาท เท่านั้น ตลอดหลักสูตร

Mobirise
Mobirise
Mobirise

หลักสูตรที่เปิดรับ 3 สาขาวิชา

สาขาวิชาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ

รับ 100 คน 

สาขาวิชาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

รับ 60 คน

สาขาวิชานวัตกรรม
การประกอบการทางสังคม

คณะมนุษย์ฯ

 รับ 40 คน

ฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร* 

มีรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพ

สามารถทำงานในเครือของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

*โดยนักเรียนจะเป็นผู้ชำระค่าบำรุงการศึกษา เทอมละ 5,450 บาท

A Brighter Future Starts Here

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรไทยและนานาชาติ

Copyright © 2019 Payap University